+

นโยบายการใช้งาน

  • เนื้อหาเรื่องราวและภาพถ่ายที่ผู้ใช้ส่งเข้ามา (submit) ในโควิดสตอรีส์(Covid Stories) ผู้ส่งต้องเป็นเจ้าของผลงานและไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น
  • เนื้อหาบางส่วนในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) และอีกบางส่วนถูกจัดทำขึ้นโดยผู้ใช้(users) เช่น ในโควิดสตอรีส์(Covid Stories) ซึ่งเป็นความคิดเห็นและมุมมองของผู้ใช้ที่นำเสนอผ่านทางข้อเขียน ภาพถ่าย คลิปวิดีโอ ศมส.ยินดีและเคารพในเสรีภาพของการเสนอข้อมูล และพยายามที่จะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขว่าข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่ไม่ผิดกฎหมาย ไม่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง และไม่เป็นข้อมูลเพื่อโฆษณาสินค้าและบริการใดๆ ที่มีผลประโยชน์ทางการค้า ศมส.ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลที่ขัดต่อกฎ กติกาข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของข้อมูลดังกล่าว
  • ข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ถือเป็นทรัพย์สินของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) และของบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) สำหรับข้อมูลที่เป็นบทความและข้อเขียนต่างๆ (text) การนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ต้องอยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC-BY-NC-SA)
  • ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาดจากคอมพิวเตอร์ฯลฯ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นทรัพย์สินของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)(ศมส.) หรือนักออกแบบ หรือช่างภาพที่ได้รับการว่าจ้างโดยศมส.หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) ซึ่งภาพเหล่านี้ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ เพื่อนำไปเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์ของศมส.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การนำรูปภาพ (ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาดจากคอมพิวเตอร์ ฯลฯ) จากเว็บไซต์นี้ไปใช้ ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากศมส.หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี)
+