อภิธานศัพท์


| | ฃ | | ฅ | ฆ | | | | | | ฌ | ญ | ฎ | ฏ | ฐ | ฑ | ฒ | ณ | ด | | | | | | | | | | | | | | | | ฤ | | ฦ | | | ษ | | | ฬ | | | ทั้งหมด

แสดง 141 ถึง 160 จาก 181 ผลลัพธ์

วิสุงคามสีมา

consecrated boundaries, consecrated area, land-grant boundaries, concessions

(1) เขตที่พระราชทานแก่สงฆ์ เพื่อใช้เป็นที่สร้างพระอุโบสถ

(2) เขตพื้นที่ที่พระภิกษุสงฆ์ขอพระราชทานพระบรมราชายุญาตเพื่อใช้จัด

... อ่านเพิ่มเติม

วิหารคด

(cloister)

(1) ชื่อที่ใช้เรียกแทน ระเบียงคด

(2) วิหารหลายหลังที่ก่อสร้างเรียงกันล้อมรอบสิ่งก่อสร้างประธาน

อ่านเพิ่มเติม

แว

spindle whorl

(1) อุปกรณ์ในการปั่นฝ้ายเพื่อให้เป็นเส้นด้าย ส่วนใหญ่ทำมาจากดินเผา มีลักษณะครึ่งวงกลมหรือทรงคล้ายกรวยตัดหรือรูปลูกคิดเจาะรูตรงกึ่งกลางผ่านตลอด

(2) โบราณวัตถุที่มีลักษณะคล้ายแว ซึ่งสันนิษ

... อ่านเพิ่มเติม

ศิลปวัตถุ

objects of art

สิ่งที่ทำด้วยฝีมืออย่างประณีตและมีคุณค่าสูงในทางศิลปะ

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปะถ้ำ

parietal art, rock art

งานศิลปะซึ่งมนุษย์ได้สร้างขึ้นบนผนังถ้ำ หรือเพิงผา (rock shelter) ได้แก่ ภาพเขียนสี (rock painting) ภาพขูดขีด (rock engraving) ภาพแกะสลัก (rock carving) รวมไปถึงประติมากรรมดินแล

... อ่านเพิ่มเติม

ศิลาวรรณา

Petrographic analysis

เป็นเทคนิควิธีการวิเคราะห์ของธรณีวิทยา (Geology) ที่ใช้ตรวจสอบวิเคราะห์หินและแร่ โดยศึกษาลักษณะโครงสร้างและแร่ธาตุต่างๆ โดยจัดทำเป็นสไลด์แผ่นบางและตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิด p

... อ่านเพิ่มเติม

เศษภาชนะดินเผา

potsherd, sherd, pottery sherds, shard

ชิ้นส่วนที่แตกออกมาจากภาชนะดินเผา

อ่านเพิ่มเติม

สงวนรักษา

preservation, preserve

การดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ให้คงอยู่ในสภาพที่ปรากฏ และชะลอการเสื่อมสภาพที่อาจเกิดขึ้น เพื่อป้องกันมิให้เสียหายต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

สถูป

Stupa

(1) แรกเริ่มมีที่มาจากเนินดินหลุมฝังศพ หรือสิ่งก่อสร้างเพื่อบรรจุอัฐิธาตุของบุคคลสำคัญ เพื่อเป็นอนุสรณ์และกราบไหว้บูชา ดังนั้นสถูปจึงมีความหมายพ้องกับเจดีย์ และใช้แทนกันได้ บางครั้งพบว่าใช้ควบคู

... อ่านเพิ่มเติม

สถูปเจดีย์

เป็นคำที่มีความหมายซ้อนทับกันของ 2 คำ คือ “สถูป” และ “เจดีย์” มักใช้กันในไทย หมายความถึง “สถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรืออัฐิธาตุ และสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระพุทธองค์

อ่านเพิ่มเติม

สำนักสงฆ์

monastic residence, monks’ lodging

(1) วัดที่ยังไม่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา

(2) สถานที่พำนักอาศัยของหมู่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งไม่ได้ขอพระบรมราชานุญาตใช้ผืนที่ดินแห่งนั้นเพื่อจัดตั้งเป็นวัดขึ้น ดังนั้น

... อ่านเพิ่มเติม

สำริด

bronze

โลหะผสมหรือโลหะเจือ (alloy) ชนิดหนึ่งที่มีทองแดงเป็นส่วนผสมหลัก และมีดีบุกที่ช่างโลหะตั้งใจเติมลงไปผสมอยู่ตั้งแต่ 1% ขึ้นไปเป็นส่วนผสมรอง แต่โดยทั่วไปสำริดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับใช้ทำเครื่อ

... อ่านเพิ่มเติม

สิ่งเทียมโบราณวัตถุ

duplicate antique

สิ่งที่ทำเทียมโบราณวัตถุหรือส่วนของโบราณวัตถุที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือที่อยู่ในความครอบครองของกรมศิลปากร

อ่านเพิ่มเติม

สิ่งเทียมศิลปวัตถุ

duplicate object of art

สิ่งที่ทำเทียมศิลปวัตถุหรือส่วนของศิลปวัตถุที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือที่อยู่ในความครอบครองของกรมศิลปากร

อ่านเพิ่มเติม

สิม

เป็นภาษาพื้นถิ่นอีสาน หมายถึง อุโบสถ หรือ โบสถ์ เชื่อกันว่า สิม มาจากคำว่า สีมา  

อ่านเพิ่มเติม

สีมา

(1) เขตแดน

(2) เครื่องหมายแสดงเขต ตามพุทธบัญญัติระบุว่า สีมามี 8 ชนิด คือ ภูเขา หิน ป่าไม้ ต้นไม้ จอมปลวก หนทาง แม่น้ำ และน้ำ สีมามักทำด้วยหิน ปักล้อมรอบอุโบสถ เรียกว่า เสมา ก็ได้ 

(3) ขอบเขตแห่งพื้นท

... อ่านเพิ่มเติม