อภิธานศัพท์


| | ฃ | | ฅ | ฆ | | | | | | ฌ | ญ | ฎ | ฏ | ฐ | ฑ | ฒ | ณ | ด | | | | | | | | | | | | | | | | ฤ | | ฦ | | | ษ | | | ฬ | | | ทั้งหมด

แสดง 101 ถึง 120 จาก 181 ผลลัพธ์

ฝาขัดแตะพอกดิน

ฝาขัดด้วยไม้ไผ่ผ่าซีก พอกฉาบด้วยดินเหนียวผสมฟางและมูลโคเพื่ออุดปิดช่องห่างระหว่างซี่ไม้ไผ่ ฝาชนิดนี้นิยมใช้กับโรงที่ทำขึ้นเพื่อเก็บพืช เช่น ยุ้ง ฉาง สามารถใช้กันฝนได้อย่างดี

อ่านเพิ่มเติม

พระบฏ

Phra Bot, Buddha’s banner

ผืนผ้าที่เขียนหรือทอเป็นรูปที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้า เช่น ภาพพระพุทธเจ้า ภาพพุทธประวัติ ภาพรอยพระพุทธบาท ภาพเจดีย์จุฬามณี ฯลฯ เพื่อใช้แขวนสำหรับเคารพบูชา

ที่มาภาพ : จารุ

... อ่านเพิ่มเติม

พระราชลัญจกร

seal, emblem

(1) พระตราที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้สำหรับประทับในเอกสารทั้งที่เป็นเอกสารทางราชการ และเอกสารส่วนพระองค์

จำแนกตามรูปแบบและหลักการใช้ได้หลายองค์และหลายประเภท ตามโบราณราชประเพณีถือว่าพระราชลัญจ

... อ่านเพิ่มเติม

พระราชลัญจกรประจำแผ่นดิน

the national emblem of Thailand, Coat of Arms, the national arms, royal seal, royal emblem

หรือที่เรียกว่าตราแผ่นดิน หมายถึง ตราที่ใช้ประทับกำกับพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์หรือกำกับนามผู้สำเร็จราชการแท

... อ่านเพิ่มเติม

พระราชลัญจกรประจำพระองค์

privy seal of king, royal seal of king

พระตราที่ใช้ประทับกำกับพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ในต้นเอกสารสำคัญส่วนพระองค์ ซึ่งไม่เกี่ยวด้วยราชการแผ่นดิน เช่น ใบประกาศนียบัตรกำกับเหรียญรัตนาภรณ์ 

 

พระราชลั

... อ่านเพิ่มเติม

พระราชลัญจกรสำหรับแผ่นดิน

royal seal, royal emblem

ตราประจำชาดต่างๆ ซึ่งใช้ประทับกำกับเอกสารสำคัญที่ออกในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ แต่มิใช่สำหรับประทับกำกับพระปรมาภิไธยในรัชสมัยในรัชสมัยหนึ่งเป็นการเฉพาะ มีดังนี้

          พร

... อ่านเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์

museum

สถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งต่างๆที่มีความสำคัญด้านวัฒนธรรมหรือด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและก่อให้เกิดความเพลิดเพลินใจ

อ่านเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

National Museum

สถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ปัจจุบันเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

ในกรณีของประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติโ

... อ่านเพิ่มเติม

ฟุงเหงียน, วัฒนธรรม

Phung Nguyen culture

วัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสมัยหินใหม่และสมัยสําริดของเวียดนามภาคเหนือ เป็นวัฒนธรรมของผู้คนที่อยู่รวมกัน เป็นชุมชนหมู่บ้านเกษตรกรรม รู้จักการปลูกข้าวและเลี้ยง

... อ่านเพิ่มเติม

ภาชนะดินเผา

pottery

เครื่องปั้นดินเผาที่ทำเป็นภาชนะ มีรูปทรงต่างๆ เช่น หม้อ ถ้วย ไห ชาม กระปุก ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม

ภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง

stoneware

อาจเรียก ภาชนะดินเผาเนื้อหิน ภาชนะดินเผาเนื้อคล้ายหิน หรือเครื่องหิน เป็นการแบ่งประเภทภาชนะดินเผา (รวมถึงเครื่องปั้นดินเผา) ตามอุณหภูมิการเผาและเนื้อดิน ลักษณะเนื้อภาชนะดินเผาประเภทนี้จะแกร่

... อ่านเพิ่มเติม

ภาชนะดินเผาเนื้อหยาบ

earthenware

อาจเรียก ภาชนะดินเผาเนื้อดิน เครื่องดิน หรือภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา เป็นการแบ่งประเภทภาชนะดินเผา (รวมถึงเครื่องปั้นดินเผา) ตามอุณหภูมิการเผาและเนื้อดิน ลักษณะเนื้อภาชนะดินเผาประเภทนี้จะห

... อ่านเพิ่มเติม

เมืองหลวงเก่าของไทย

ในอดีตอันยาวนาน ดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบัน เป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มคน ที่มีพัฒนาการมาเป็นลำดับ ตั้งแต่เป็นกลุ่มครอบครัวเล็กๆ จำนวนไม่เกิน 10 คน ที่เร่ร่อนหาอาหาร และมีที่พักพิง อยู่ตามถ้ำเพิงผาต

... อ่านเพิ่มเติม

ยัชโญปวีต

yajñopavita

หรือสายธุรำ คือ เชือกหรือด้ายศักดิ์สิทธิ์ของวรรณะพราหมณ์ เพื่อแสดงความเป็นพราหมณ์ อันหมายถึงผู้ที่ถือกำเนิด 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 2 ผ่านพิธีกรรมทางศาสนา จึงมีสิทธิ์คล้องสายยัชโญปวีต

สายยัชโญ

... อ่านเพิ่มเติม

ย่านประวัติศาสตร์

historic district

ศัพท์ที่บัญญัติโดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถาน บริเวณพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับคนในอดีต เช่

... อ่านเพิ่มเติม