หัวบิเนียน (วัฒนธรรม)


Hoabinhian culture

วัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงสมัยไพลสโตซีนตอนปลายจนถึงโฮโลซีนตอนต้น ที่ใช้เครื่องมือแกนหินที่ทำขึ้นจากหินกรวดแม่น้ำและมีลักษณะของเครื่องมือเฉพาะตัว เช่น เครื่องมือหินกะเทาะหน้าเดียว เครื่อมือหินแบบสุมาตรลิธ (Sumatralith) ขวานสั้น เครื่องมือหินกะเทาะที่ขัดเฉพาะส่วนคม เป็นต้น  

ผู้ที่ตั้งชื่อวัฒนธรรมนี้คือ Medeline Colani นักโบราณคดีชาวฝรั่งเศส โดยตั้งตามชื่อแหล่งที่พบเป็นครั้งแรกในเขตจังหวัดหัวบินห์ (Hoabinh) ทางตอนเหนือของเวียดนาม

นักโบราณคดีส่วนหนึ่งจัดวัฒนธรรมการใช้เครื่องมือหินแบบหัวบิเนียนว่าเป็นตัวแทนของ "สมัยหินกลาง" ในขณะที่นักโบราณคดีอีกส่วนหนึ่งไม่ยอมรับ

ที่มา :