พระราชลัญจกรประจำแผ่นดิน


the national emblem of Thailand, Coat of Arms, the national arms, royal seal, royal emblem

หรือที่เรียกว่าตราแผ่นดิน หมายถึง ตราที่ใช้ประทับกำกับพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์หรือกำกับนามผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ซึ่งลงนามแทนในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ เริ่มสร้างในขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นคราวแรก และได้มีการสร้างในรัชกาลต่อมาเมื่อมีการผลัดเปลี่ยนแผ่นดิน ปัจจุบันเป็นพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ (the Garuda emblem)

 

ตราพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ รัชกาลที่ 9

ที่มา :

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. พระราชลัญจกร. กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2538 : 130.