พระราชลัญจกรประจำพระองค์


privy seal of king, royal seal of king

พระตราที่ใช้ประทับกำกับพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ในต้นเอกสารสำคัญส่วนพระองค์ ซึ่งไม่เกี่ยวด้วยราชการแผ่นดิน เช่น ใบประกาศนียบัตรกำกับเหรียญรัตนาภรณ์ 

 

พระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ

ที่มา :

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. พระราชลัญจกร. กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2538 : 117.