หน้าตัดข้างของดิน


(soil profile)

ชั้นดินที่มีลักษณะปรากฏให้เห็นเรียงตามลำดับเป็นช่วงชั้นจากชั้นบนสุดจนถึงชั้นล่างสุด ว่าแต่ละช่วงชั้นมีลักษณะอย่างไร หากขุดเป็นหลุมใหญ่ลึกลงไปในดินที่อยู่ตามธรรมชาติ จะสามารถแลเห็นหน้าตัดของดินได้จากปากหลุมลงไปถึงก้นหลุม ในทางโบราณคดีจะใช้หลักฐานทางโบราณคดีเป็นตัวกำหนดความแตกต่างของแต่ละช่วงชั้นดินร่วมด้วย

 

ที่มา :

สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร. ศัพทานุกรมโบราณคดี. กรุงเทพฯ: สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2550.

 

ภาพประกอบ1 : cartarchaeology.wordpress.com

ภาพประกอบ2 : lordashleysite.wordpress.com