อาทิพุทธ


Adi - Buddha

พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นต้นกำเนิดของพระพุทธเจ้าทั้งปวง ตามความเชื่อของพุทธศาสนานิกายมหายาน คัมภีร์ทั่วไปกล่าวว่า พระอาทิพุทธไม่มีรูปร่างที่เป็นสาระ แต่คัมภีร์คุณการัณฑวยูหะ กล่าวว่า เมื่อครั้งที่ยังไม่มีอะไรในโลก พระสวยัมภู (พระผู้เป็นเอง) ได้บังเกิดขึ้นก่อนทุกสรรพสิ่งจึงมี นามว่า “พระอาทิพุทธ” ในการกำเนิดของอาทิพุทธนั้นพระองค์ปรากฏร่างเป็นเปลวเพลิงซึ่งบังเกิดขึ้นจากดอกบัว ดังนั้นรูปเคารพขององค์อาทิพุทธจึงเป็นเพียงการสมมุติขึ้นทั้งสิ้น โดยมีลักษณะแตกต่างกันไปตามความเชื่อของแต่ละนิกาย

ที่มา :

สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร. ศัพทานุกรมโบราณคดี. กรุงเทพฯ : สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2550 : 561.