อนุรักษ์โบราณสถาน (การ)


conservation

การดูแลรักษาเพื่อให้คงคุณค่าไว้ และให้หมายรวมถึงการคุ้มครองป้องกัน การบำรุงรักษาการบูรณะ การสงวนรักษา การเสริมความมั่นคง และการปฏิสังขรณ์ด้วย ซึ่งการอนุรักษ์โบราณสถานแต่ละแหล่งนั้น อาจมีวิธีการในระดับต่างๆกัน แล้วแต่สถานการณ์และปัจจัยอื่นๆในแต่ละกรณี โดยอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีร่วมกัน

ความรู้เกี่ยวกับ การอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ ใน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่มา :

สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร. ศัพทานุกรมโบราณคดี. กรุงเทพฯ : สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2550 : 459.