พระธาตุตาดทอง

บ้านตาดทอง ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร  มีตำนานการสร้างที่ผูกโยงกับตำนานอุรังคธาตุ และภายหลังก็ถูกผูกโยงเข้ากับนิทานพื้นบ้านเรื่อง ลูกฆ่าแม่ หรือ ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบล้านช้าง อายุราวพุทธศตวรรษที่ 24 สมัยอยุธยาตอนปลาย-ธนบุรี

อ่านเพิ่มเติม

อู่ทอง เป็นเมืองชายฝั่งทะเลจริงหรือ? : สาระสังเขปจากหลักฐานเรณูวิทยาและเรดิโอคาร์บอน

การศึกษาทางเรณูวิทยาและกำหนดอายุทางวิทยาศาสตร์จากอินทรีย์วัตถุ ของ ดร.ตรงใจ หุตางกูร ที่พบจากการเจาะสำรวจชั้นดินที่ความลึก 10 เมตร ณ วัดโคกยายเกตุ ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองอู

... อ่านเพิ่มเติม

โบราณคดีคืออะไร [Infographic]

อินโฟกราฟิกที่จะทำให้รู้จักพื้นฐานของงานโบราณคดีมากขึ้น ให้ผู้อ่านได้ทราบความหมายของโบราณคดี นักโบราณคดีศึกษาอะไร ไม่ศึกษาอะไร เป้าหมายของการทำงานและขั้นตอนการทำงานทางโบราณคดี

อ่านเพิ่มเติม