แหล่งโบราณคดี


แสดง 21 ถึง 34 จาก 34 ผลลัพธ์

วัดเทพธิดารามวรวิหาร

ตั้งอยู่แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ เดิมชื่อ “วัดพระยาไกรสวนหลวง” เป็นพระอารามหลวงแรกที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ.2379 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระราชทานพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าวิลาส ภายหลังทรงได้ดรับสถาปนาเป็น กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ นับเป็นพระราชธิดาที่ได้รับพระราชอิสริยยศใหญ่ยิ่งเหนือกว่าพระราชธิดาทั้งปวง 

อ่านเพิ่มเติม

พระอุโบสถ วัดเทพธิดารามวรวิหาร

พระอุโบสถวัดเทพธิดารามวรวิหาร แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ เป็นอาคารประธานของวัด ร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมไทยผสมกับจีนตามแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 ภายในประดิษฐาน “หลวงพ่อขาว” และ “พระพุทธเทววิลาส”

อ่านเพิ่มเติม

พระวิหาร วัดเทพธิดารามวรวิหาร

พระวิหารวัดเทพธิดารามวรวิหาร แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ มีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมไทยผสมกับจีนตามแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 ภายในพระวิหารมีจิตรกรรมฝาผนังเขียนเป็นลายหงส์จีนบนพื้นสีแดง พระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ที่เบื้องหน้าพระประธานประดิษฐานประติมากรรมรูปหมู่อริยสาวิกา 52 องค์

อ่านเพิ่มเติม

การเปรียญ วัดเทพธิดารามวรวิหาร

การเปรียญวัดเทพธิดาราม แขวงสำราญราษฎร์ กรุงเทพฯ เป็น 1 ใน 3 อาคารหลักของวัด นอกเหนือจากพระอุโบสถและพระวิหาร ภายในการเปรียญ ที่ผนังด้านหลังทำเป็นซุ้มประดิษฐานพระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หมู่ตู้พระธรรมมีอายุเก่าแก่ที่สุดมาจากสมัยรัตนโกสินธ์ตอนต้น

อ่านเพิ่มเติม

พระราชวังบวรสถานมงคล

พระราชวังบวรสถานมงคล หรือ วังหน้า เป็นพระราชวังที่มีความสำคัญเป็นลำดับที่ 2 รองจากวังหลวง เป็นที่ประทับของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้า มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยสร้างขึ้นพร้อม ๆ กับพระบรมมหาราชวังใน พ.ศ. 2325

อ่านเพิ่มเติม

กรมการค้าภายใน (เดิม) และคลังราชการ

กรมการค้าภายใน (เดิม) และคลังราชการ ที่ตั้งอยู่บริเวณท่าราชวรดิฐและท่าเตียน เขตพระนคร กรุงเทพฯ นั้น มีประวัติการใช้พื้นที่มาตั้งแต่ก่อนการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ กระทั่งในสมัยรัตนโกสินทร์ ก็กลายมาเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญเนื่องจากอยู่ติดกับพระบรมมหาราชวังและริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นวังที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ จนกลายมาเป็นแหล่งเศรษฐกิจการค้าสำคัญ ต่อเนื่องมาจนสมัยรัชกาลที่ 9

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนราชินี

โรงเรียนราชินี กรุงเทพฯ เป็นโรงเรียนหลวงสำหรับสตรีแห่งแรกของประเทศไทย พื้นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน ในอดีตเป็นที่ตั้งของป้องมหาฟกษ์ วังเหนือป้อมมหาฤกษ์ วังใต้ป้อมมหาฤกษ์ กระทรวงธรรมการ สุนันทาลัย

อ่านเพิ่มเติม

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสนามไชย

ถนนสนามไชย กรุงเทพฯ เป็นถนนสายประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์ สร้างตั้งแต่เมื่อครั้งก่อตั้งกรุง ผ่านสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น พระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว วัดพระเชตุพนฯ พระราชวังสราญรมย์ ฯลฯ และเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางพื้นที่อนุรักษ์เกาะรัตนโกสินทร์

อ่านเพิ่มเติม

ป้อมพระสุเมรุ

ป้อมพระสุเมรุ ถ.พระอาทิตย์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพฯ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2326 เป็นป้อมปราการของพระนครที่สำคัญป้อมหนึ่ง การขุดค้นทางโบราณคดี ทำให้ทราบภูมิปัญญาการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ 

อ่านเพิ่มเติม

วัดจอมไตร

ตั้งอยู่ ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง วัดจอมไตรสร้างราวปี 2393 สิ่งสำคัญภายในวัดคืออุโบสถ ที่สร้างด้วยสถานปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้  และ "พระพุทธจอมไตร" ที่ประดิษฐานในอุโบสถ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ทำพิธีหล่อด้วยโลหะองค์แรกของจังหวัดตรัง) สร้างเมื่อปี 2488

อ่านเพิ่มเติม

วัดบางน้ำวน

ตั้งอยู่ ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร ตั้งอยู่ริมคลองสุนัขหอนและคลองท่าแร้ง ประวัติวัดระบุว่าสร้างเมื่อ พ.ศ.2357 โดยกล่าวว่าสร้างโดยชาวมอญที่อพยพมมาอยู่ในตำบลนี้ สิ่งสำคัญภายในวัดคือ อุโบสถ กำแพงแก้ว และกลุ่มเจดีย์แบบมอญ

อ่านเพิ่มเติม

วัดแหลมสุวรรณาราม

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณที่เป็นคุ้งน้ำกระเพาะหมู ใน ต.ท่าฉลอม อ.เมืองสมุทรสาคร ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2369 โบราณสถานสำคัญคือ อุโบสถไม้ ผนังอุโบสถมีลักษณะพิเศษคือ บริเวณระหว่างช่องหน้าต่างด้านนอกอาคาร ประดับด้วยพระพุทรูปปูนปั้น ปางมารวิชัย บนฐานบัวปูนปั้น ทาสีทองทั้งองค์

อ่านเพิ่มเติม

วัดธารากร

ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส วัดธารากร เดิมมีชื่อว่า “วัดบางน้อย” ตามชื่อหมู่บ้าน สิ่งสำคัญภายในวัดคือ่ อุโบสถ ที่ผสมผสานระหว่างศิลปกรรมของภาคกลางกับศิลปกรรมพื้นถิ่น และยังมีจิตรกรรมประดับอุโบสถที่งดงาม

อ่านเพิ่มเติม

เจดีย์วัดชัยมงคล

ต.บางพระ อ.เมืองตราด เจดีย์วัดชัยมงคลหรือวัดกลาง เป็นเจดีย์ร้าง ตั้งอยู่ที่ลานจอดรถของวัดกลาง ตามประวัติวัดกล่าวว่าวัดแห่งนี้ตั้งเมื่อปี 2325 เป็นเจดีย์ย่อมุม ซึ่งจากรูปแบบสถาปัตยกรรม สันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

อ่านเพิ่มเติม