บ้านพระปืด

ต.บ้านแร่ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ ปรากฏร่องรอยการใช้พื้นที่ของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ลักษณะเป็นเนินดินที่มีขนาดสูงใหญ่ มีชั้นทับถมของเศษภาชนะดินเผาในระดับที่ลึกลงไปจากผิวดิน

อ่านเพิ่มเติม

ปราสาทแก้ว

ต.บ้านแร่ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ ตั้งอยู่ในวัดปราสาทแก้ว ในเขตพื้นที่ด้านตะวันออกภายในเมืองโบราณบ้านพระปิด ส่วนฐานปราสาทสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 16-18 ส่วนตัวปราสาทสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 23-24

อ่านเพิ่มเติม

ปราสาททองบ้านแสรออ

ตั้งอยู่ภายในวัดปราสาททอง บ้านแสรออ ต.ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ ลักษณะเป็นปราสาทขอมองค์เดียว จากรูปแบบศิลปกรรมและอายุสมัย สันนิษฐานว่าสร้างโดยชาวเขมรอพยพในสมัยอยุธยาตอนปลาย หรือสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

อ่านเพิ่มเติม