วิดีโอ

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

การประชุมเครือข่ายมานุษยวิทยาไทย ครั้งที่ 1 มานุษยวิทยาไทยในโลกวิชาการและสาธารณะ

มานุษยวิทยาไทยกับศาสตร์อื่น

วิทยากร ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และ ผศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

ผู้ดำเนินรายการ ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

การประชุมเครือข่ายมานุษยวิทยาไทย ครั้งที่ 1 มานุษยวิทยาไทยในโลกวิชาการและสาธารณะ

ทิศทางการเรียนและการวิจัยของมานุษยวิทยาไทย

วิทยากร ผศ.ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์ และ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง

ผู้ดำเนินรายการ ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษการประชุมเครือข่ายมานุษยวิทยาไทย ครั้งที่ 1 มานุษยวิทยาไทยในโลกวิชาการและสาธารณะ

วิวาทะทางทฤษฎีในมานุษยวิทยา

วิทยากร รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

มานุษยวิทยา


การประชุมเครือข่ายมานุษยวิทยาไทย ครั้งที่ 1 มานุษยวิทยาไทยในโลกวิชาการและสาธารณะ

องค์ความรู้ของมานุษยวิทยาไทยในคริสต์ศตวรรษที่ 21

วิทยากร ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ ผศ.ดร.จักรกริช สังขมณี

ผู้ดำเนินรายการ ผศ.ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์