บทความ/งานวิจัย

ชื่อเรื่อง
รายงานการวิจัยประมวลข้อมูลพื้นฐานชุมชนในมิติทางมานุษยวิทยา
ผู้เขียน
ชนัญ วงษ์วิภาค
ประเภท
งานวิจัย
ประเด็นวิชาการ
สังคมและวัฒนธรรม
คำสำคัญ
ชุมชน
ดูเอกสารฉบับเต็ม
ดูเอกสารฉบับเต็ม

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่เน้นการศึกษาชุมชนอย่างรอบด้าน โดยใช้แนวคิดโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นกรอบของการศึกษาวิจัย ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนเกือบทั้งหมดได้มาจากการสอบถามอย่างไม่เป็นทางการ ส่วนข้อมูลจำเพาะบางอย่างโดยเฉพาะที่เป็นปริมาณได้มาจากผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งผู้นำชุมชนที่เป็นทางการและผู้ชำนาญการในแต่ละประเด็นปัญหา การนำเสนอเรื่องราวจากภาพกว้างไปสู่ภาพเฉพาะช่วยให้เห็นกำเนิด การเติบโตและพัฒนาการของท้องถิ่น