| | | ฆ | | | | | ซ | ฌ | ญ | ฎ | ฎ | | ฑ | ฒ | | | | ถ | | | | | | | ฝ | | | | | | | ล | | | ษ | | | ฬ | | ฮ | ทั้งหมด

แสดง 21 ถึง 34 จาก 34 ผลลัพธ์

สุเทพ สุนทรเภสัช

ผศ.ดร.สุเทพ สุนทรเภสัช นักมานุษยวิทยาคนสำคัญของวงการมานุษยวิทยาไทย มีผลงานที่สำคัญ อาทิ ทฤษฎีชาติพันธุ์สัมพันธ์ รวมบทความทางทฤษฎีเกี่ยวกับอัตลักษณ์ เชื้อชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ การจัดการองค์กรความสัมพันธ์ และรัฐประชาชาติ (2555), ทฤษฎีมานุษยวิทยา: พัฒนาการมโนทัศน์พื้นฐานและทฤษฎีทางสังคมวัฒนธรรม (2553)

1768 views | มานุษยวิทยา, ชาติพันธุ์, สังคมวิทยา


สุเนตร ชุติณทรานนท์

ผู้อำนวยการศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิประจำหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

52 views


สุภางค์ จันทวานิช

ศ.ดร.สุภางค์ จันทวานิช นับเป็นอาจารย์รุ่นแรกที่ช่วยบุกเบิกและพัฒนาการเรียนการสอนสาขาสังคมวิทยา ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยา ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผลงานวิชาการและงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานาชาติจำนวนมาก โดยเฉพาะการศึกษาเกี่ยวกับการย้ายถิ่นแรงงานและสวัสดิการสังคม

2149 views | มานุษยวิทยา, สังคมวิทยา


สุภาพร นาคบัลลังก์

อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำงานวิจัยด้านมานุษยวิทยากายภาพ และโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สนใจศึกษาโครงกระดูกมนุษย์ปัจจุบัน เนื่องจากทุกวันนี้ประเทศไทยยังไม่มีฐานข้อมูลมานุษยมิติ และโครงกระดูกมนุษย์ในแหล่งโบราณคดีไทยส่วนใหญ่สะท้อนถึงความเชื่อและค่านิยมผ่านทางพิธีกรรมฝังศพ จึงสนใจการศึกษาเปรียบเทียบเชิงชาติพันธุ์วรรณนาในแง่ของพิธีกรรมอันเนื่องมาจากความตาย การทำงานโครงการ ฯ ดร. สุภาพร ทำการวิเคราะห์โครงกระดูกและฟันมนุษย์ เ ...

546 views


สุมนทิพย์ จิตสว่าง

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

139 views


สุมิตร ปิติพัฒน์

รศ.สุมิตร ปิติพัฒน์ สนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ไท จึงได้ทำงานวิจัยภาคสนามในพื้นที่ต่างๆ ที่มีกลุ่มคนไทกระจายตัวอยู่ เช่น เวียดนาม ลาว จีน พม่า ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องผ้าทอของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ

1191 views | ไทศึกษา


สุริยา วีรวงศ์

อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความสนใจด้านการวางแผนและประเมินผล การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การวิจัยและพัฒนาทางสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์สาธารณสุข

362 views


สุริยา สมุทคุปติ์

อาจารย์ประจำศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความสนใจในประเด็นเกี่ยวกับชนบทศึกษา แรงงานข้ามชาติ วัฒนธรรมศึกษา ฯลฯ

906 views


สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์

อดีตผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) มีผลงานที่น่าสนใจหลายชิ้น เช่น ทางสายใหม่แห่งวรณณกรรมไทย: ทัศนะวิจารณ์ต่อนวนิยายยุคแรก (บรรณาธิการ), 13 ชนเผ่าในลาวตอนใต้, พระอภัยมณี: การศึกษาในเชิงวรรณคดีวิจารณ์

453 views


สุวรรณา สถาอานันท์

อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนใจประเด็นวิชาการ อาทิ พุทธศาสนา ศาสนากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปรัชญาศาสนา ผลงานวิชาการ อาทิ สถานภาพการวิจัยปรัชญาในประเทศไทย, พุทธธรรมในรัฐไทย: ข้อพิจารณาญาณวิทยาทางสังคม, มนุษยทัศน์ในปรัชญาตะวันออก, กระแสธารปรัชญาจีน: ข้อโต้แย้งเรื่อง ธรรมชาติ อำนาจ และจารีต, คนกับความสุข, เทพยุทธแห่งยุคสมัย: เงินกับศาสนา, Looking to Buddhism to Turn Back Prostitution in Thailand

996 views | ศาสนา, ปรัชญา


สุวิภา จำปาวัลย์

ดร.สุวิภา จำปาวัลย์ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ สังกัด สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

59 views


เสมอชัย พูลสุวรรณ

อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนใจประเด็นวิชาการด้านชาติพันธุ์วิทยา วัฒนธรรมจารีตและวัฒนธรรมร่วมสมัยของไทย วิวัฒนาการของมนุษย์ ฯลฯ

1939 views | ชาติพันธุ์, วัฒนธรรมร่วมสมัย


เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

124 views


โสวัตรี ณ ถลาง

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนใจประเด็นวิชาการ มานุษยวิทยาวัฒนธรรม , มานุษยวิทยาเมือง , ทฤษฎีมานุษยวิทยา , การจัดการความขัดแย้ง, การวิจัยเชิงคุณภาพ, พัฒนาสังคม

949 views


| | | ฆ | | | | | ซ | ฌ | ญ | ฎ | ฎ | | ฑ | ฒ | | | | ถ | | | | | | | ฝ | | | | | | | ล | | | ษ | | | ฬ | | ฮ | ทั้งหมด