| | | ฆ | | | | | ซ | ฌ | ญ | ฎ | ฎ | | ฑ | ฒ | | | | ถ | | | | | | | ฝ | | | | | | | ล | | | ษ | | | ฬ | | ฮ | ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์

มานะ นาคำ

อาจารย์ประจำสาขาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

124 views


มาลี สิทธิเกรียงไกร

อาจารย์ประจำศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงานวิชาการ อาทิ การแพทย์กับการผลิตซ้ำความทุกข์เชิงสังคม, การแพทย์ระบาดวิทยากับการปิดบังพื้นที่ทางสังคมของสามัญชน, ชุมชนออนไลน์กับการสร้างอัตลักษณ์ของผู้ติดเชื้อ: กรณีผู้หญิงชื่อแก้ว

557 views


มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความสนใจในประเด็นวิชาการเรื่อง Sociology of law อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม กระบวนการยุติธรรมทางอาญา กระบวนการยุติธรรมทางเลือก สังคมมุสลิม

127 views


| | | ฆ | | | | | ซ | ฌ | ญ | ฎ | ฎ | | ฑ | ฒ | | | | ถ | | | | | | | ฝ | | | | | | | ล | | | ษ | | | ฬ | | ฮ | ทั้งหมด