ยุกติ มุกดาวิจิตร

อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านมานุษยวิทยาจาก University of Wisconsin สหรัฐอเมริกา มีความสนใจทางวิชาการในประเด็นเรื่อง คติชนวิทยาแนวมานุษยวิทยา ภาษาศาสตร์เชิงมานุษยวิทยา ศาสนา สังคมและวัฒนธรรมออนไลน์

4048 views | ชาติพันธุ์, คติชนวิทยา, ภาษาศาสตร์


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงานอื่นๆ

  • 2534 นักวิจัยบริษัทสื่อสีเขียว
  • 2537 อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • 2548 อาจารย์พิเศษในโครงการร่วมระหว่างThe Council on International Educational Exchange (CIEE), Hanoi และ the Education Abroad Program (EAP, University of California), Hanoi, Vietnam.
ประวัติการศึกษา

2550. Ph.D. (Anthropology), University of Wisconsin-Madison, the USA.

2543. M.A. (Anthropology), University of Wisconsin-Madison, the USA.

2538. สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2533. ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันสาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อีเมลtitra@tu.ac.th , iamyukti@yahoo.com
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจคติชนวิทยาแนวมานุษยวิทยา, ภาษาศาสตร์เชิงมานุษยวิทยา, ศาสนา, สังคมและวัฒนธรรมออนไลน์
CVดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์Creative Commons
หัวเรื่องหลักชาติพันธุ์, คติชนวิทยา, ภาษาศาสตร์
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)