กนกวรรณ มะโนรมย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1542 views


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน

งานวิจัย

- แนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสื่อหมู่บ้านโหนงโอง ต.โนสังข์ กันทรารมย์ ศรึสะเกษ(ผู้เข้าร่วม)

- Fisheries Impacts of Hydropower Dams on Thai Mekong Tributary Rivers

- สถานการณ์การใช้ดินและการกระจายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนอีสาน(หัวหน้าโครงการ)

- บทสังเคราะห์งานการแย่งยื้อ เปลี่ยนมือ ถือครอง และการใช้ที่ดินในพื้นที่ชายแดนอีสาน(หัวหน้าโครงการ)

- สำรวจเบื้องต้นที่ดินชายแดนอีสาน(หัวหน้าโครงการ)

- Improving Management Policies for Cross-Border Contract Farming between China, Thailand and Laos(หัวหน้าโครงการ)

- “การศึกษานโยบายการพัฒนาเมืองคู่มิตรด้านเศรษฐกิจ: กรณีศึกษาความร่วมมือด้านการเกษตรแบบมีพันธะสัญญายั่งยืน ระหว่าง จังหวัดอุบลราชธานี และ แขวงจำปาสัก ประเทศลาว พ.ศ. 2551 – 2552”(หัวหน้าโครงการ)

- Participatory Environmental Impact Assessment (PEIA) at Hua Na Irrigation Project, Si Sa Ket province of the Northeast Region of Thailand(หัวหน้าโครงการ)

- โครงการวิจัย การประเมินผลกระทบทางสังคม กรณีฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ(หัวหน้าโครงการ)

- การประมวลองค์ความรูทางสัคมวิทยาในลุ่มน้ำโขง(หัวหน้าโครงการ)

- ประเด็นการวิจัยสังคมวิทยาในลุ่มน้ำโขง(หัวหน้าโครงการ)

- โครงการวิจัยห้วยห้าวสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(หัวหน้าโครงการ)

- Water Poverty and Livelihoods: Si Sa Ket Province Northeastern Thailand(หัวหน้าโครงการ)

- การขยายตัวและการเติบโตของเมืองชายแดนกรณีศึกษาเมืองโขงเจียม จ. อุบลราชธานี(หัวหน้าโครงการ)


บริการวิชาการ

- 78/2559 คณะกรรมการดำเนินโครงการบรืการวิชาการMK32 : Professional development of water governance and regional development practitional in th Mekong region [2559]

- International conference on Chaning ways of life of enthnicities in mekongh region [2554]

- สัมนาเรื่อง Changing ways of life of etnicity in the Mekong region [2553]

- nternational Seminar on “Cultural Diversity of the Mekong River: Sharing Experiences from Japan and the Mekong Countries”, held during 19-20 November 2009, [2553]

- กรรมการงานสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึก๋ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 8 [2552]

- คณะกรรมการโครงการ เปิดโลกภาษา วัฒนธรมและสังคมอาเซียน ลุ่มน้ำโขง [2552]

- โครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง Culttural diversity of the Mekong River [2552]

- กรรมการโครงการ การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ทารพม่าและนาร์กีส [2551]

- คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล [2551]

- Reader วาสาร ม.อุบล [2551]

- โครงการเหลียงหน้าแลหลังการเปลี่ยนแปลงสังคมชนบทอีสานช่วง ทศวรรษ 2540-2560 [2551]

- กำลังอยู่ระหว่างการแต่งตั้ง ในโครงการบริการวิชาการเรื่อง เหลี่ยวหย้าแลหลังการเปลี่ยนแปลงสังคมชนบทอีสาน 2540-2560 [2550]


ประวัติการศึกษา

2541 - ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Rural Sociology) University of Missouri-Columbia, USA

2536 - ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัญฑิต (การวางแผนการพัฒนาภูมิภาคและท้องถิ่น) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

2532 - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อีเมลkanokwan.m@ubu.ac.th
ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)