กนกวรรณ ธราวรรณ

อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ผลงานวิชาการ อาทิ รายงานผลการวิจัยบันทึกประสบการณ์ของผู้หญิงที่ตั้งท้องเมื่อไม่พร้อม,การเมืองเรื่องเพศและร่างกายผู้หญิง: เอดส์ แท้ง ความรุนแรงและหญิงรักหญิง

1416 views


ประวัติการศึกษา

Ph.D. (Medical Anthropology ) University Of California

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
อีเมลkanokwan.thr@mahidol.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจมานุษยวิทยาการแพทย์, Gender, Women's Human Rights, Queer Studies, Ethnographic Study
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

งานวิจัย

กนกวรรณ ธราวรรณ, และคนอื่นๆ. (2543). การติดตามการดำเนินงานด้านสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ตามแผนปฏิบัติการ ICPD และ ICPD+5 ของประเทศไทย. นครปฐม: ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข คณะสังคมสาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา.

กนกวรรณ ธราวรรณ. (2545). รายงานผลการวิจัยบันทึกประสบการณ์ของผู้หญิงที่ตั้งท้องเมื่อไม่พร้อม. กรุงเทพฯ: โครงการรณรงค์เพื่อสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ สภาประชากร.

งานเขียนบทความในหนังสือและวารสาร

กนกวรรณ ธราวรรณ. (2555). รัฐไทยกับชีวิตคู่แบบเพศวิถีนอกขนบ. ใน กุลภา วจนสาระ, และกฤตยา อาชวนิจกุล (บรรณาธิการ). ประชากรและสังคม 2555 : ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

กนกวรรณ ธราวรรณ. (2556). เพศวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศ: ขบวนการเคลื่อนไหวสิทธิทางเพศในประเทศอาเซียน. ใน สุชาดา ทวีสิทธิ์, มาลี สันภูวรรณ์, และศุทธิดา ชวนวัน (บรรณาธิการ). ประชากรและสังคม 2556 : ประชากรและสังคมในอาเซียน : ความท้าทายและโอกาส. นครปฐม: สำนักพิมพ์ประชากรและสังคม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.


งานเขียนหนังสือและตำรา

กนกวรรณ ธราวรรณ. (2542). ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน. ม.ป.ท.: โครงการรณรงค์เพื่อสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์.

ผาสุก พงษ์ไพจิตร, และคนอื่นๆ. (2545). วิถีชีวิต วิธีสู้ ขบวนการประชาชนร่วมสมัย. กรุงเทพฯ: ตรัสวิน(ซิลเวอร์บุคส์).

กฤตยา อาชวนิจกุล, และกนกวรรณ ธราวรรณ. (2550). วิเคราะห์วิธีคิดวิทยาเพศภาวะและเพศวิถีในเอดส์ศึกษา. กรุงเทพฯ: แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง.

วิพุธ พูลเจริญ, และคนอื่นๆ. (2554). คู่มือกระบวนการ : การจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์และเอดส์ในกลุ่มเยาวชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มภาคี. นนทบุรี: คุณาไทย.

วิพุธ พูลเจริญ, และคนอื่นๆ. (2554). เคล็ด (ไม่) ลับสำหรับกระบวนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์. นนทบุรี: คุณาไทย.

วิพุธ พูลเจริญ, และคนอื่นๆ. (2554). ตัวอย่างเกณฑ์มาตรฐาน : กลวิธีป้องกันแก้ไขปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์และเอดส์ในกลุ่มเยาวชน. นนทบุรี: คุณาไทย.

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (บรรณาธิการ). (2560). เมื่อร่างกลายเป็นเพศ : อำนาจเสรีนิยมใหม่ของเพศวิถีในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

การประชุมทางวิชาการ

กนกวรรณ ธราวรรณ. (2551). ผู้หญิงเต้นรำกับสุดยอดแห่งวิถีทางเพศ. ใน เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นรายงานวิจัยและการสร้างฐานข้อมูลสุขภาวะทางเพศ : เรียนรู้ผลึกความคิดเรื่องเพศผ่านการวิพากษ์โครงการวิจัย ภาคสอง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.


งานบรรณาธิการ

สุรีย์พร พันพึ่ง, และคนอื่นๆ (บรรณาธิการ). (2559). ประเทศไทยกับศตวรรษแห่งการย้ายถิ่นข้ามชาติ. นครปฐม: สำนักพิมพ์ประชากรและสังคม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)