รัศมี ชูทรงเดช

นักโบราณคดี นักวิจัย นักเขียนหนังสือ และทำงานสาธารณะทั่วไปในพื้นที่ภาคตะวันตก ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลางของประเทศไทย รวมทั้งภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา ภาคตะวันออกของประเทศตุรกี และประเทศกัมพูชา ปัจจุบันตั้งหลักปักฐานทำงานอยู่ที่อำเภอปางมะผ้า ปาย และขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

913 views | โบราณคดี


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน

นักโบราณคดี นักวิจัย นักเขียนหนังสือ และทำงานสาธารณะทั่วไปในพื้นที่ภาคตะวันตก ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลางของประเทศไทย รวมทั้งภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา ภาคตะวันออกของประเทศตุรกี และประเทศกัมพูชา ปัจจุบันตั้งหลักปักฐานทำงานอยู่ที่อำเภอปางมะผ้า ปาย และขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นอกจากนี้ยังได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารขององค์กรทางวิชาชีพ ได้แก่ กรรมการบริหารของสมาคมโบราณคดีโลก (World Archaeological Congress) เป็นผู้แทนอาวุโสของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิค (1999-ปัจจุบัน) และกรรมการบริหารของ Indo-Pacific Prehistory Association (2004-ปัจจุบัน) รวมทั้งการได้รับเชิญให้เป็นที่ปรึกษากองบรรณาธิการวารสารระดับนานาชาติ และการได้รับเชิญไปบรรยายตามมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ


ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2539 - ปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา University of Michigan, U.S.A

พ.ศ. 2529 - ปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา University of Michigan, U.S.A

พ.ศ. 2526 - ปริญญาตรี (ศศบ.) สาขาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบัน ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์, โบราณคดีสิ่งแวดล้อม, โบราณคดีกับการศึกษาใน-นอกระบบ, โบราณคดีกับท้องถิ่น, โบราณคดีกับการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, การค้าโบราณวัตถุ
ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
หัวเรื่องหลักโบราณคดี
คำสำคัญโบราณคดี
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

อ้างอิงข้อมูลจาก WEBSITE: www.rasmishoocongdej.com