งามพิศ สัตย์สงวน

อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนใจประเด็นวิชาการเรื่องครอบครัว ศาสนา และความเชื่อทางศาสนา ปัญหาสังคม ความยากจน การพัฒนาเมืองและชนบท คนด้อยโอกาส สตรีศึกษา

1250 views


ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก Ph.D. (University of Missouri)
ปริญญาโท M.A. (University of Kansas)
ปริญญาตรี ศ.บ.โบราณคดี (ศิลปากร)

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจสตรีศึกษา, ครอบครัว, ศาสนา และความเชื่อทางศาสนา, ปัญหาสังคม, ความยากจน, การพัฒนาเมืองและชนบท, คนด้อยโอกาส
ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)