รักชนก ชำนาญมาก

อาจารย์ประจำสาขาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นสนใจประเด็นวิชาการเกี่ยวกับ Mekong Studies, Border Studies, Economic Sociology, Political Economy, Cultural Studies.

452 views


ประวัติการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2554 - ปริญญาโท M.A. (Conflict Analysis and Management) Royal Roads University, Canada

2551 - ปริญญาโท ศศ.ม. (สังคมวิทยาการพัฒนา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2547 - ปริญญาตรี วท.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อีเมลc.rukchanok@kkumail.com, chanoknan_r@hotmail.com
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจMekong studies, Border Studies, Economic Sociology, Political Economy, Cultural Studies
CVดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์สาขาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

https://www.huso-kku.org/lecture.php