มุนินทร์ พงศาปาน

จบการศึกษาสูงสุด นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอดินบะระ สหราชอาณาจักร ในหัวข้อวิทยานิพนธ์ The Reception of Foreign Private Law in Thailand: A Case Study of Specific Performance (PhD Edinburgh) ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ และดำรงดำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

394 views


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2562-ปัจจุบัน : คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2546-ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์)
 • 2564 : Visiting Professor, National University of Singapore (เปิดสอนวิชากฎหมายไทยให้กับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี โท และเอก เป็นครั้งแรกที่ NUS (วิชา Comparative Civil Law: Thai Contract Law))
 • 2563-ปัจจุบัน : อนุกรรมการพัฒนาแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย (RIA Board) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 2564-ปัจจุบัน : Member of the Board of Governors, Asian Law Schools Association
 • 2564-ปัจจุบัน : Associate Fellow, International Congress of Comparative Law
 • 2564-ปัจจุบัน : อนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ, กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • 2563-ปัจจุบัน : อนุกรรมการจัดทำข้อเสนอมาตรการทางกฎหมายเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ, กระทรวงยุติธรรม
 • 2562-ปัจจุบัน : กรรมการประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2562-ปัจจุบัน : ประธานสภานิติศึกษา
 • 2559-ปัจจุบัน : กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • 2561-ปัจจุบัน : Subject Editor, Asian Journal of Comparative Law National University of Singapore (วารสารวิชาการทางนิติศาสตร์ระดับนานาชาติของ NUS)
 • 2563-ปัจจุบัน : Co Editor in Chief, Thai Legal Studies, Thammasat University (วารสารวิชาการทางนิติศาสตร์ของไทยซึ่งตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)
 • 2563 : กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญานายวรยุทธ อยู่วิทยา
 • 2559-2562 : รองคณบดีท่าพระจันทร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2558-2562 : ผู้อำนวยการหลักสูตรนานาชาติ
 • 2556-2558 : ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • 2545-2546 : ทนายความ Clifford Chance (Thailand) Co, Ltd
ประวัติการศึกษา
 • 2556 : นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอดินบะระ สหราชอาณาจักร
 • 2550 : นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร
 • 2545 : นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อีเมลmunin@tu.ac.th, mpongsapan@gmail.com
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจกฎหมายเปรียบเทียบ, ประวัติศาสตร์กฎหมาย
ผลงานวิชาการที่สำคัญ
 • Munin Pongsapan, ‘Defects in Consent in Thai Law’ in Mindy Shen-Wishart, Stefan Vogenauer, and Hiroo Sono (eds), Studies in The Contract Laws of Asia: Invalidity, vol 4 (Oxford University Press, 2022)
 • Munin Pongsapan and Andrew Harding (eds), Thai Legal History: From Traditional to Modern Law (2021 Cambridge University Press)
 • มุนินทร์ พงศาปาน, แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษากฎหมาย, พิมพ์ครั้งที่ 19 (วิญญูชน 2565)
 • มุนินทร์ พงศาปาน, ระบบกฎหมายซีวิลลอว์: จากกฎหมายสิบสองโต๊ะสู่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, พิมพ์ครั้งที่ 4 (โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2564)
 • Munin Pongsapan, ‘Identifying and Interpreting Contractual Terms in Thai Law’ in Mindy Shen-Wishart and Stefan Vogenauer (eds), Studies in The Contract Laws of Asia: Interpretation of Contract, vol 3 (Oxford University Press, 2020)
 • เสนีย์ ปราโมช, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้ เล่ม 1, มุนินทร์ พงศาปาน (บรรณาธิการ) (พิมพ์ครั้งที่ 4, วิญญูชน 2562)
 • Munin Pongsapan, “The Roles of Good Faith and Good Commercial Practice in Interpreting a Contract in Thailand” (2018) 8 Thammasat Business Law Journal 272
 • มุนินทร์ พงศาปาน, ‘การจัดทำพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ...” (2561) 47:4วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 818
 • Munin Pongsapan, ‘Legal Studies at Thammasat University: A Microcosm of the Development of Thai Legal Education’ in Andrew Harding and Jiaxiang Hu, Legal Education in Asia: From Limitation to Innovation (Brill 2017)
 • เสนีย์ ปราโมช, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้ เล่ม 2 (ภาคจบบริบูรณ์), มุนินทร์ พงศาปาน (บรรณาธิการ) (พิมพ์ครั้งที่ 4, วิญญูชน 2560)
 • Munin Pongsapan, ‘Remedies for Breach of Contract in Thai Law’ in Mindy Shen-Wishart, Alexdander Loke, and Burton Ong (eds), Studies in The Contract Laws of Asia: Remedies for Breach of Contract, vol 1 (Oxford University Press 2016)
 • มุนินทร์ พงศาปาน, “ค่าเสียหายแทนการชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจง: ปัญหาการตีความมาตรา 215 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์” (2558) 44 : 1 วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 250
 • มุนินทร์ พงศาปาน, “หลักความผิดในกฎหมายลักษณะสัญญาของไทย” (2557) 43:2 วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 289
 • มุนินทร์ พงศาปาน, “ความเข้าใจผิดขั้นพื้นฐานในการจัดทำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2468” (2556) 42: 4 วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 738
 • Munin Pongsapan, ‘The Reception of Foreign Private Law in Thailand in 1925’ (PhD Thesis, University of Edinburgh 2013)
 • ธานินทร์ กรัยวิเชียร และ มุนินทร์ พงศาปาน, หลักวิชาชีพนักกฎหมายในประเทศคอมมอนลอว์ (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549)
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
https://law.tu.ac.th/