มนตรา พงษ์นิล

อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) และศศ.บ. (พัฒนาสังคม) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

52 views


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน
 • อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) และศศ.บ. (พัฒนาสังคม)

งานบริการวิชาการ

 • 2564 : โครงการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยงบรายได้คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564 กิจกรรมที่ 2
 • 2563 : โครงการคลีนิก UP-PSF (ครั้งที่ 2)
 • 2563 : เปิดตัว...เครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวรักษ์นกยูงไทยล้านนาตะวันออก ในงาน เทศกาลราแพน (เทศกาลนับนกยูงไทยแห่งป่าเวียงลอ ครั้งที่ 4 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 – มีนาคม 2564) วันเสาร์ที่ 21 ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
 • 2562 : ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและบทความวิจัย ประจำคณะสถาปัตยกรรมศษสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (อ้างถึง คำสั่งคณะสถาปััตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ที่ 043/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2561)
 • 2562 : งานเสวนา “Bully เด็กในวันนี้ เป็นสังคมแห่งความรุนแรงในวันหน้า”
 • 2561 : นาฏราษฎร์ในประเพณีประดิษฐ์ :พลังคน อำนาจผี บารมีวีรบุรุษ และอภินิหารแห่งรัฐ
 • 2561 : เสวนาวิชาการ เรื่อง นาฏราษฎร์ในประเพณีประดิษฐ์: พลังคน อำนาจผี บารมีวีรบุรุษและอภินิหารแห่งรัฐ
 • 2560 : วิทยากรงานสัมมนาหัวข้อ 921 ปี เมืองพะเยา “4 ทศวรรษจังหวัดพะเยา: อดีต ปัจจุบันและอนาคต” วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00-17.00 น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา (บันทึกคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ ศธ0590.45/294 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร)
 • 2560 : วิทยากรอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคม จังหวัดตาก
ประวัติการศึกษา
 • 2563 : ปริญญาเอก Doctor of Philosophy in History Chiangmai University
 • 2542 : ปริญญาโท มน.ม.(มานุษยวิทยา) Chulalongkorn University (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • 2538 : ปริญญาตรี สม.บ.(สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา) Thammasat University (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
อีเมลmontra.po@up.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจการเคลื่อนไหวทางสังคม, พิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมศึกษา, ประชาสังคม, ความเป็นพลเมือง, ประชาธิปไตยท้องถิ่น, ชุมชนนิยม
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

ผลงานวิจัย

 • มนตรา พงษ์นิล. (2564). การก่อตัวและการปรับตัวของร้านเสื้อผ้ามือสอง ในบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของเมืองพะเยา. การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 • มนตรา พงษ์นิล. (2564). ผลกระทบของผู้ประกอบการประเภทร้านอาหารที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการของรัฐ ในเขตเทศบาลตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย "วิถีชีวิตใหม่กับการพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 24-25 มิถุนายน 2564
 • มนตรา พงษ์นิล. (2564). การขยายตัวของกลุ่มชนชั้นกลางในกิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬาบริเวณลานอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองพะเยา. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย "วิถีชีวิตใหม่กับการพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 24-25 มิถุนายน 2564
 • มนตรา พงษ์นิล. (2564). การขยายตัวและจินตภาพชุมชนนิยมของร้านกาแฟริมกว๊านพะเยาฝั่งตะวันตก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์ประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4 คณะมนุษยศษสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • มนตรา พงษ์นิล. (2563). เงื่อนไขและผลกระทบของร้านอาหารหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาในการเข้าร่วมแอปพลิเคชั่นระบบจัดส่งอาหาร. รวมบทคัดย่อและบทความ (Proceeding) ประชุมวิชาการ รัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 11
 • มนตรา พงษ์นิล. (2563). ห้างสรรพสินค้ากับการก่อตัวของคนกลุ่มใหม่ในเมืองพะเยา. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 3(1) ม.ค. - มิ.ย. 2563
 • มนตรา พงษ์นิล. (2563). มุ่งสู่ชุมชนผู้ประกอบการ: โอกาสและแรงบีบคั้นทางเศรษฐกิจการเมืองของชาวประมงกว๊านพะเยา. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มนตรา พงษ์นิล. (2562). ประเพณีประดิษฐ์ รัฐนาฏกรรมกับชุมชนจินตกรรมในสังคมไทย: การพัฒนากรอบความคิด. วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล 5(1) ม.ค. - มิ.ย. 2547
 • มนตรา พงษ์นิล. (2562). ชุมชนนิยมใน ‘เมืองน่าอยู่’: อัตลักษณ์พะเยาในบทเพลง. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19(1) ม.ค. - มิ.ย. 2562
 • มนตรา พงษ์นิล. (2562). นาฎราษฎร์: สมมติฐานใหม่ด้านวัฒนธรรมศึกษา. พะเยา : มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

เว็บไซต์ข้อมูลคณาจารย์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

https://www.spss.up.ac.th/th/main/personnel/22