มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านมานุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัย Macquarie มีความสนใจในประเด็นชาติพันธุ์ ชนพื้นเมืองในพื้นที่ภาคเหนือ สิทธิความเป็นพลเมือง ผลกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่ชายแดน

63 views


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน

หลักสูตรที่สอน

  • ระดับบัณฑิตศึกษา : ทฤษฎีสังคมศาสตร์, ทฤษฎีพัฒนาการ, ประเด็นข้ามพรมแดน,ชนกลุ่มน้อยและการเมืองอัตลักษณ์ สัมมนา
  • ระดับระดับปริญญาตรี : ทฤษฎีและปฏิบัติการการพัฒนา, ลักษณะข้ามชาติกับประเด็นทางสังคม, ภูมิศาสตร์พัฒนา, สัมมนา, การศึกษาอิสระ
ประวัติการศึกษา
  • PhD, Anthropology (Macquarie University, Sydney, Australia, 2010)
  • MA in Human Rights (Mahidol University, Thailand 2004)
  • MA in Communication Arts (Chulalongkorn University 1993)
  • BA in Journalism (Chiang Mai University 1988)
ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อีเมลmukdawan.s@cmu.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจข้ามพรมแดน, กลุ่มชาติพันธุ์, ชนพื้นเมือง
CVดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการที่สำคัญ
  • มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ และ ศิราพร แป๊ะเส็ง. 2561. การเปลี่ยนสถานะและการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอด: ผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม และการเคลื่อนไหวของชุมชนและภาคประชาสังคม. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
  • 2016 – 2017: Curating the Intangible Cultural Heritage of Ethno-museum: A Comparative Study between Thailand and Indonesia.
  • 2012-2016: Access to citizenship and mobility in Thailand. SEATIDE Research Project.
  • 2005-2009: “Citizenship and education as a basis for national integration of ethnic minorities in north Thailand.” PhD. research, Macquarie University, Sydney, Australia.
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

เว็บไซต์ข้อมูลคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

https://www.soc.cmu.ac.th/professor_new