กนกวรรณ สมศิริวรางกูล

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนใจประเด็นวิชาการเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรทางวัฒนธรรม, ความสัมพันธ์และปฏิบัติการทางสังคม, พิธีกรรมกับการเปลี่ยนแปลง, การปรับตัวทางวัฒนธรรม, วิธีวิจัยเชิงบูรณาการสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา

807 views


ประวัติการศึกษา

2561 - Ph.D. (Cultural Resource Management Program), Kanazawa University
2558 - MPhil. (Cultural Resource Management Program), Kanazawa University
2556 - วท.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อีเมลpoizfujii@gmail.com
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจทรัพยากรทางวัฒนธรรม, ความสัมพันธ์และปฏิบัติการทางสังคม, การปรับตัวทางวัฒนธรรม, พิธีกรรมกับการเปลี่ยนแปลง, วิธีวิจัยเชิงบูรณาการสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา
ผลงานวิชาการที่สำคัญ
  • กนกวรรณ สมศิริวรางกูล. (มกราคม-มิถุนายน 2561). การศึกษารถม้าลำปางในฐานะการท่องเที่ยวเชิงการขนส่ง. วารสารสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 30, 137-158.
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)