สายไหม ไชยศิรินทร์

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

84 views


ประวัติการศึกษา

- ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน), มหาวิทยาลัยขอนแก่น การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ปริญญาโท (การวางแผนพัฒนาชุมชนและภูมิภาค) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- MSC.(Rural & Regional Development Planning)Asian Institute of Technology (AIT)
- กำลังศึกษา ป.เอก สาขา Development Administration (กลับมาทำงานแล้วแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา) University of South Africa ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาหาสารคาม

http://human.msu.ac.th/husoc/personal.php?id=Mg==