ฟ้ารุ่ง มีอุดร

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความเชี่ยวชาญในประเด็นการพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพศภาวะกับการพัฒนา ความอยู่ดีมีสุขกับการพัฒนา (Wellbeing and development)

245 views


ประวัติการศึกษา
  • PhD. Social & Policy Sciences, University of Bath
  • M.A. Gender & Development, University of Sussex
  • M.A. Environmental Social Sciences, Mahidol University
  • B.A. Community Development, Khonkaen University
ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อีเมลfarungm@nu.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจการพัฒนาชุมชน, สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม, เพศภาวะกับการพัฒนา, ความอยู่ดีมีสุขกับการพัฒนา
CVดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

งานวิจัย

ฟ้ารุ่ง มีอุดรและคณะ. 2558. เสียงสะท้อนและมุมมองจากผู้มีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. กาฬสินธุ์ สนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

ฟ้ารุ่ง มีอุดรและคณะ. 2557. โครงการการประเมินสถานการณ์ยาสูบเพื่อการเปลี่ยนแปลง จังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 2 กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

ฟ้ารุ่ง มีอุดร และสยาม บัวระภา. 2555. โครงการการประเมินสถานการณ์ยาสูบเพื่อการเปลี่ยนแปลงจังหวัด ขอนแก่น ระยะที่ 1กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่นสนับสนุนโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

บัวพันธ์ พรมพักพิงและคณะ ฟ้ารุ่ง มีอุดร ( นักวิจัยร่วม). 2555. การประเมินคุณประโยชน์ของระบบนิเวศน์และความอยู่ดีมีสุข จังหวัดขอนแก่น Sub Global Assessment Wellbeing and Ecosystem Services in Khon Kaen ภายใต้โครงการ Provision of services on Millennium Ecosystem Assessment Sub-Global Assessment (SGA) for Thailand สนับสนุนโดย UNDP .

วิเชียร แสงโชติ ฟ้ารุ่ง มีอุดร และ ถนอมสิน พลลาภ. 2546. การประเมินผลการดำเนินงาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( พอช.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

ฟ้ารุ่ง มีอุดร และคณะ. 2541. การประเมินผลโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

ฟ้ารุ่ง มีอุดรและคณะ. 2538. กลยุทธ์ในการป้องกันเอดส์ในเยาวชนในสถานศึกษาเขตเมือง จังหวัดขอนแก่น

บทความทางวิชาการ

ภาษาไทย

ฟ้ารุ่ง มีอุดรและสยาม บัวระภา. 2558. การประเมินสถานการณ์ยาสูบเพื่อการเปลี่ยนแปลงจังหวัดขอนแก่น. เอกสารการประชุมวิชาการบุหรี่และสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 27-29 กรกฎาคม 2558 กรุงเทพ ฯ

ฟ้ารุ่ง มีอุดร. 2554 ความเป็นธรรมและความไม่เป็นธรรมในด้านสุขภาพ: ประสบการณ์จากภาคอีสานในวารสารจดหมายข่าวกลุ่มวิจัยเพื่อความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (มกราคม –มีนาคม 2554) ปีที่ 2 ฉบับที่ 6

ฟ้ารุ่ง มีอุดร. 2553 ประสบการณ์ทำงานภาคสนามกับกลุ่มวิจัย WeSD จังหวัดขอนแก่น (บทความแปล จาก Milestones and Development by Noelani Dubeta ) ในวารสารจดหมายข่าวกลุ่มวิจัยเพื่อความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ตุลาคม –ธันวาคม 2553) ปีที่ 1 ฉบับที่ 5

ฟ้ารุ่ง มีอุดร. 2553. การประเมินผลที่เน้นความอยู่ดีมีสุขเป็นหลัก. ในวารสารจดหมายข่าวกลุ่มวิจัยเพื่อความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กรกฎาคม-กันยายน 2553) ปีที่ 1 ฉบับที่ 4

จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง และ ฟ้ารุ่ง มีอุดร. 2553. คนพลัดถิ่น คนไร้รัฐ ความเป็นคนที่รอการรับรอง สังคมสวัสดิการ: คน ครอบครัว ชุมชน สู่ความอยู่ดีมีสุข .กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ .

ฟ้ารุ่ง มีอุดร. 2547. ความเท่าเทียมและความไม่เท่าเทียมใน: มิติหญิงชายในสังคมไทย.ในวารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มกราคม-มีนาคม 2547) ปีที่ 21 ฉบับที่ 2

ฟ้ารุ่ง มีอุดร 2542 ความคิดเห็นของประชาชนขอนแก่นที่มีต่อรัฐธรรมนูญ ปี 2540. ในวารสารการศึกษาต่อเนื่อง (มกราคม-มีนาคม 2542) ปีที่ 7 ฉบับที่ 1

ฟ้ารุ่ง มีอุดร 2541 ผลกระทบของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีต่อการอนุรักษ์หรือทำลายสิ่งแวดล้อม ในวารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พฤศจิกายน 2540-เมษายน 2541) ปีที่ 15 ฉบับที่ 2

ฟ้ารุ่ง มีอุดร 2540 ราชินีในดวงใจเจ้าหญิงไดแอนนาและแม่พระของปวงชนคุณแม่ชีเทเรซ่า ในวารสารสตรีศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มกราคม 2540-ธันวาคม 2540) ปีที่ 3 ฉบับที่ 2

ฟ้ารุ่ง มีอุดร 2539 กลยุทธในการป้องกันเอดส์ในเยาวชนในสถานศึกษาเขตเมือง จังหวัดขอนแก่น ในวารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พฤศจิกายน 2538-เมษายน 2539) ปีที่ 13 ฉบับที่ 2

ภาษาอังกฤษ

Farung Mee-Udon (2015). Thai Women’s Participation in Governance. Proceedings of the 15th Biennial Global Conference of the International Association for the Study of the Commons (IASC) May 25-29, 2015 University of Alberta, Edmonton, Canada. Available in the digital library of the common repository.

Farung Mee-Udon and Apiradee Dornornbao (2014). A model for successful women Empowerment for participation in Governance. Proceedings of the Regional Workshop on Women's Participation in Local Governance: Exploring the Way Forward 17-19 November 2014. Bangkok, Thailand.

Farung Mee-Udon. (2014). Universal Health Coverage Scheme impact on well-being in Rural Thailand. International. International Journal of Health Care Quality Assurance. Vol 27 , 7.

Thantawan M. Buapun P and Farung M. (2014). The local conception of wellbeing in Lao. Asian Social Sciences Vol 11.

Farung Mee-Udon (2013). Research for Health Promotion: Khon Kaen Smoke Free Environment. The 5th 5th International Conference on Public Health among GMS Countries. 27-29 September. Yangon Myanmar.

Farung Mee-Udon. 2010. Evaluating the Universal Health Insurance Coverage (UC) scheme in Rural Thailand-Using a ‘Wellbeing Focused Evaluation (WFE) approach. Official Conference Proceedings of the Asian Conference on Art and Humanities, Ozaka, Japan .

Farung Mee-Udon and McGregor, Allister 2010. Healthcare Needs in a Rapidly Transforming Society: A Wellbeing Focussed Evaluation of the Universal Health Insurance Coverage (UC) scheme in Rural Thailand. Official Conference Proceedings of the 10th ISQOLS Conference: Understanding Quality of Life and Building a Happier Tomorrow, Bangkok, Thailand .

Farung Mee-Udon and Ranee Itarat “Women in Thailand: Changing the paradigm of Female Wellbeing” (2005) in Female Well-being: Toward a Global Theory of Social Change edited by Janet Mancini Billson, Carolyn Fluehr-Lobban . London: Zed Books .

Farung Mee-Udon ( 2003) Gender Role in Local Politics in the Northeast of Thailand 2003 A paper for workshop on Socio-Economic and Political Transitions in Northeastern Thailand, The Center for Southeast Asian Studies (CSEAS), Kyoto University.

Blumberg, R. and Farung Mee-Udon. 2002. A Natural Experiment for Gender Stratification Theory? The Lao of Northeast Thailand and Laos.

John Bryant, Bui Ngoc Son, Farung Mee-Udon ,Peerasit Kamnuansilpa and Thanapan Thanee. 2000. A comparison of selected rural institutions in northern Vietnam and northeast Thailand.

ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

http://www.socsci.nu.ac.th/th/?page_id=9089