อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

31 views


ประวัติการศึกษา
  • PhD. Social Sciences, Chiangmai University
  • M.A.Technology Administration, National Institute of Development Administration
  • LL.B. Law, Ramkhamhaeng University
ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อีเมลachariyach@nu.ac.th
CVดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

การนำเสนอผลงานวิชาการ(

  1. Achariya Choowonglert., 2014, "Negotiating Stankardization of the Tai's City Spirit Worshop (Le Xen Muong) in the Northwest Uplands of Vietnam". The 12th International Conference on Thai Studies. pp: P83

โครงการวิจัย

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ, 2015, "การต่อรองกับความแตกต่าง: พลวัตของการเมืองเชิงวัฒนธรรมของคนไทในภาคกลางตอนของเวียดนาม"
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ, 2014, "การประกอบสร้างความเป็นคนไทในภาคเหนือตอนกลางของเวียดนาม ในศตวรรษที่ ๑๕ - ก่อนยุคสังคมนิยมเวียดนาม
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

http://www.socsci.nu.ac.th/th/?page_id=9089