รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

48 views


ประวัติการศึกษา
  • PhD. Social Development
  • M.Sc. Natural Resources & Environmental Management, Naresuan University
  • B.A. Economic, Chiangmai University
ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อีเมลudklawp@nu.ac.th
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

ผลงานตีพิมพ์

  1. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. ความสามารถในการรองรับด้านการท่องเที่ยว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย.. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2015. None ((ปีที่ 11 ฉบับที่ 2)) (กรกฎาคม - ธันวาคม 2558) None None
  2. Kevin D Hyde. . None 2014. None None None None

โครงการวิจัย

  1. Rudklaw Pampasit, 2016, "รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน พื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์".
  2. Rudklaw Pampasit, 2015, "บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง".
  3. Rudklaw Pampasit, 2014, "การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย".
  4. Rudklaw Pampasit, 2012, "แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์".
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

http://www.socsci.nu.ac.th/th/?page_id=9089