ธัญธีรา ลักษมณาภา

อาจารย์ประจำภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

109 views


ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท ศศ.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี ค.บ. (สังคม - ฝรั่งเศส) เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงานวิชาการที่สำคัญ
  • อัตลักษณ์ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในวิถีพุทธ กรณีศึกษา ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี, 2560-2561.
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

https://archae.su.ac.th/about/departments/anthropo...