ดุษฎี อายุวัฒน์

อาจารย์ประจำสาขาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

494 views


ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก ปร.ด. (ประชากรศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท ศษ.ม. (ประชากรศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาตรี ศษ.บ. (คณิตศาสตร์-เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อีเมลdusayu@kku.ac.th, dusayu@yahoo.com
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจความรับผิดชอบต่อสังคม, บทบาททางเพศ, พฤติกรรมสุขภาพ
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

หนังสือ/ตํารา

ดุษฎี อายุวัฒน์. (2532). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประชากร. ขอนแก่น : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานวิจัย

ดุษฎี อายุวัฒน์ และคณะ. (2553). ผลของระบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงาน. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (ภายใต้ชุดโครงการวิจัย ผลของระบบบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนทุนวิจัยโดย ฝายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ดุษฎี อายุวัฒน์ และคณะ. (2553). สหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกว.) และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ดุษฎี อายุวัฒน์ และคณะ. (2553). คู่มือการใช้ชีวิตของแรงงานไทยในต่างประเทศ (กรณีประเทศเกาหลีใต้). ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (ด้วยความร่วมมือระหว่าง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ดุษฎี อายุวัฒน์ และคณะ. (2553). สรุปผลการดําเนินงานโครงการ FMIP 2552 : โครงการนําร่องเพื่อพัฒนาศักยภาพ แรงงานแบบบูรณาการก่อนการการย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศ. ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (ด้วยความร่วมมือระหว่าง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ดุษฎี อายุวัฒน์ และคณะ. (2553). หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานแบบบูรณาการก่อนการย้าย

ถิ่น ไปทำงานต่างประเทศ. ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (ด้วยความร่วมมือระหว่าง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ดุษฎี อายุวัฒน์ และวณิชชา ณรงค์ชัย. (2553). รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัด อุดรธานีและจังหวัดขอนแก่น). ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (ได้รับสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และศูนย์วิจัยปญหาสุรา)

ดุษฎี อายุวัฒน์, อดิเรก เร่งมานะ และสังคม ศุภรัตนกุล. (2552). ภาวะสุขภาพและการรับบริการสุขภาพของแรงงาน ข้ามชาติในภาคการผลิตเกษตรกรรม กรณีศึกษาตำบลแห่งหนึ่งในภาคอีสาน.ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (ได้รับสนับสนุนการวิจัยโดยทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยระบบ สาธารณสุข (สวรส.))

ดุษฎี อายุวัฒน์ และภารดร ดังยางหวาย. (2552). ผลกระทบของการผลิตในชุมชนที9มีต่อภาวะสุขภาพของแรงงานและ ครัวเรือนอีสาน. ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (ได้รับงบประมาณ สนับสนุนจากทุนอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ดุษฎี อายุวัฒน์ และสร้อยบุญ ทรายทอง. (2551). การพัฒนาความมั่นคงในชีวิตวัยรุ่นในชนบทอีสาน. ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทุนอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2547-49)

ดุษฎี อายุวัฒน์ และภัทระ แสนไชยสุริยา. (2550). การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีต่อภาวะสุขภาพ : กรณีศึกษาแรงงานย้ายถิ่น. ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (ได้รับการสนับสนุนการวิจัย จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.)

ดุษฎี อายุวัฒน์. (2550). กระบวนการวางแผนพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม. ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การนานาชาติแพลนเพื่อ ร่วมกันพัฒนาประเทศไทย)

ดุษฎี อายุวัฒน์. (2550). ความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปญหาเอดส์.ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การนานาชาติแพลนเพื่อ ร่วมกันพัฒนาประเทศไทย สำนักงานพื้นที่หนองบัวลำภู)

ดุษฎี อายุวัฒน์ และคณะ. (2548). บทบาทหน้าที่ และรูปแบบ การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ด้าน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแรงงานนอกระบบ. โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย. ขอนแก่น : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ดุษฎี อายุวัฒน์, ธนพรรณ ธานี และรจนา แก่นอำพรพันธ์. (2548). ความต้องการความสามารถและทักษะภาษาต่างประเทศของแหล่งงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.)

ดุษฎี อายุวัฒน์. (2545). ผลของการแก้ไขปญหาเร่งด่วนกลุ่มผู้ยากลําบาก กรณีศึกษาเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอดส์ จังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (ได้รับการ สนับสนุน งบประมาณจากสำนักงานกองทุนเพื่อสังคม SIF MENU 5)

ดุษฎี อายุวัฒน์ และอารีย์ นัยพินิจ. (2545). ศักยภาพในการระดมเงินทุนของชุมชนผ่าน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนใน 4 จังหวัดหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ขอนแก่น : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะวิทยาการจัดการ)

ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์สาขาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

https://www.huso-kku.org/lecture.php