รัฐสภา จุรีมาศ

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

150 views


ประวัติการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

LL.M. (International Taxation Law), Assumption University

LL.M. (Commercial Law), University of the West of England

ประกาศนียบัตรกฎหมายองค์กรธุรกิจ การธนาคาร และการเงินขั้นสูง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมถ์

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

ผลงานทางวิชาการ

  • “การให้รัฐเข้าถึงและได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน: กรณีสหราชอาณาจักร”, ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยโดยสถาบันพระปกเกล้า, 2562
  • “การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งผู้ปกครองทรัพย์สินของผู้สูงอายุ” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2561, วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
  • “มาตรการทางกฎหมายเพื่อการควบคุมให้มีจำนวนช้างเอเซียที่เหมาะสมและทิศทางการเตรียมร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยอุทยานช้างแห่งชาติ”, 2560
  • “มาตราการทางกฎหมายในการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ช่างป่า” วารสารนิติสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
  • “The Problems of Conflict between Unilateral and Bilateral Relief under Thai Income Taxation Law" ABAC JOURNAL Vol. 37 No. 2 (July – December, 2017).
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

https://soc.swu.ac.th/th/about-us/personnel-th/dep...