สิริภา สงเคราะห์

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

188 views


ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

งานวิจัย

สิริภา สงเคราะห์. (2537) การปรับตัวทางสังคมและเศรษฐกิจของชาวไร่ไร้ที่ดินในช่วงปี พ.ศ.2528-พ.ศ.2533: ศึกษาเฉพาะกรณี หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในอำเภอไทรโยค กาญจนบุรี (รายงานผลงานวิจัย). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

วารสาร

แนวทางการพัฒนาเมืองอย่างบูรณาการ กรณีตัวอย่าง : เมืองน่าอยู่ฟุกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

https://soc.swu.ac.th/th/about-us/personnel-th/dep...