ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงานสำคัญ อาทิ ภูมิปัญญา นิเวศวิทยาชนพื้นเมือง: ศึกษากรณีชุมชนกะเหรี่ยงในป่าทุ่งใหญ่นเรศวร, ความอิหลักอิเหลื่อของมโนทัศน์ชาติพันธุ์, ผู้หญิง ประสบการณ์ และการเมืองว่าด้วยเพศภาวะ, ทุนนิยมชายแดน : นิคมเกษตรกรรมยางพารา และการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรกรรมในภาคใต้ของลาว

2409 views | ชาติพันธุ์, เพศสภาพ


ประวัติการศึกษา

2543 - ปริญญาเอก สาขา Anthropology จาก University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา

2539 - ปริญญาโท สาขา Anthropology จาก University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา

2535 - ปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2529 - ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อีเมลPinkaew@chiangmai.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจชาติพันธุ์ศึกษา, นิเวศการเมือง, ชาติและเพศสภาพ, การเมืองเรื่องทรัพยากร, ข้ามพรมแดน
ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
หัวเรื่องหลักชาติพันธุ์, เพศสภาพ
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)