ดลฤดี สุวรรณคีรี

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญและสนใจ ได้แก่ ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน จิตวิทยาสังคม การพัฒนาความสามารถบุคคล สังคมและวัฒนธรรมไทย สื่อสารมวลชนและประชามติ ประชาสัมพันธ์ ศิลปะการพูดการแสดง

289 views


ประวัติการศึกษา

ศศบ.สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ม.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

น.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปร.ด. (ประชากรและพัฒนา)] สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อีเมลdonrudee@g.swu.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจจิตวิทยาสังคม, ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน, การพัฒนาความสามารถบุคคล, สังคมและวัฒนธรรมไทย, สื่อสารมวลชนและประชามติ, ประชาสัมพันธ์, ศิลปะการพูดการแสดง
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

วิทยานิพนธ์

  • เทคนิคการผลิตรายการของสถานีโทรทัศน์สีช่อง 9 อสมท. สารนิพนธ์ ภาควิชาศิลปนิเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2532
  • การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษาของนักศึกษาอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาวิทยาลัยรัฐและเอกชน วิทยานิพนธ์พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์พ.ศ.2539
  • พฤติกรรมการบริโภคข่าวสารของผู้รับการฝึกอบรมบ้านเกร็ดตระการ กรมประชาสงเคราะห์ วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2540
  • “บทบาทของนักข่าวในสถานการณ์ปัจจุบัน” หนังสือสัมมนาบทบาทของรัฐที่มีอิทธิพลต่อสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2540
  • “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” หนังสือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมายุครบ 6 รอบ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2542
  • “ข้อคิดในการดำเนินชีวิต” หนังสือพิมพ์มติชน ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2545
  • FACTORS INFLUENCING THE DECISION OF GRADE 12 STUDENTS TO CONTINUE THEIR HIGHER EDUCATION, A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for The Degree of Doctor of Philosophy (Population and Development) School of Applied Statistics National Institute of Development and Administration 2007

งานวิจัย

  • โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรระดับอาชีวศึกษาของเทศบาลจังหวัดนครปฐม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2538
  • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2547
  • การศึกษาภูมิปัญญาช่างพื้นบ้าน กรณีช่างปูนปั้น โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2549
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

https://soc.swu.ac.th/th/about-us/personnel-th/dep...