อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

25 views


ประวัติการศึกษา

Ph.D. (ประชากรศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554

ศศ.ม. (ประชากรศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
อีเมลanlaya.s@psu.ac.th
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต .สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของประชากรไทยพุทธและไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี.จังหวัดปัตตานี:คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555.

อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต .พฤติกรรมอนามัยเจริญพันธุ์ของประชากรวัยเจริญพันธุ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้.ปัตตานี: วิทยาเขตปัตตานี, 2557.

อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต .ครอบครัวมุสลิมในจังหวัดปัตตานีในสถานการณ์เปลี่ยนผ่านทางประชากร.ปัตตานี:คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2558.

ANLAYA SMUSENETO. ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในเชื้อเอชไอวีและเอดส์ของชาวไทยในพื้นที่ชายแดนใต้.2561.

ANLAYA SMUSENETO."Factors Affecting Migrant Workers' Remittances in Thailand" Journal of Demography.28 (1):30-52; มีนาคม-มีนาคม 2555.

ANLAYA SMUSENETO.”DETERMINANTS OF CONTRACEPTIVE USE AMONG PEOPLE OF REPRODUCTIVE AGE IN PATTANI" Journal of Health Research.36 (26):25-32; มิถุนายน-มิถุนายน 2555.

ANLAYA SMUSENETO.”สุขภาวะทางจิตของสตรีมุสลิมหลังสิ้นสุดชีวิตคู่" วารสารประชากร (Thai Population Journal).4(1):49-71; กุมภาพันธ์-กุมภาพันธ์ 2513.

อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต ."ครอบครัวไทยมุสลิมจังหวัดปัตตานีในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางประชากร" คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.12(ฉบับที่ 1):51-68; มกราคม-มิถุนายน 2559.

ณชพงศ จันจุฬา ,อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต ."สถานการณ์การคลังท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่" วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.13(1):00-00; มกราคม-มิถุนายน 2559.

กันยปริณ ทองสามสี ,นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง ,อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต ,อิสระ ทองสามสี ."ความสัมพันธ์ระหว่างการฝึกอบรม การจัดการความรู้ และสมรรถนะของผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษา" วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย.37(1):43-68; มกราคม-เมษายน 2560.

อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต ,กันยปริณ ทองสามสี ,ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์ ,นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง ."เพศวิถีในชีวิตสมรสของชาวไทยมุสลิมจังหวัดปัตตานี" วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์.4(1):90-115; มกราคม-มิถุนายน 2560.

อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต ."วัฒนธรรมการมีบุตรในพื้นที่ชายแดนใต้" กระแสวัฒนธรรม.18(34):123-152; มกราคม-มิถุนายน 2561.

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต .สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของประชากรไทย-พุทธและไทย-มุสลิมในจังหวัดปัตตานี.2555.

อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต .อนามัยเจริญพันธุ์ของชาวไทยมุสลิมปัตตานี: ความแตกต่างที่อาจกลายเป็นชายขอบ.2555.

ANLAYA SMUSENETO .Migrant remittances in the Southernmost Border Provinces, Thailand.2555.

อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต .การเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์ของประชากรในจังหวัดชายแดนใต้.2555.

ANLAYA SMUSENETO .Reproductive health behavior among Thai-Muslim in the Southernmost border provinces of Thailand.2556.

อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต .ปัจจัยกำหนดพฤติกรรมสุขภาพทางเพศของประชาชนในจังหวัดปัตตานี.2556.

ANLAYA SMUSENETO .Reproductive Rights among Thai Muslim Way of Life in the Southernmost Border, Thailand.2556.

อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต .อนามัยแม่และเด็กในจังหวัดชายแดนใต้.2556.

ANLAYA SMUSENETO .MATERNAL MORTALITY IN PATTANI, THAILAND.2558.

อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต .ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันเอดส์ในมุสลิมจังหวัดปัตตานี.2556.

ANLAYA SMUSENETO .Demographic Perspectives on Thai Muslim Family in Pattani, Thailand.2557.

ANLAYA SMUSENETO .Thai Muslim Family in Demographic Views.2557.

ANLAYA SMUSENETO .Economic Security of the Elderly in Thailand: Changes and Determinants.2558.

ANLAYA SMUSENETO. Family Structure in rural southernmost border, Thailand.2558.

อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต .ชีวิตทางสังคมของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ในชุมชนมุสลิม จังหวัดยะลา.2558.

อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต .สาเหตุการย้ายถิ่นของประชากรมุสลิมวัยแรงงานในพื้นที่ชายแดนใต้.2559.

ANLAYA SMUSENETO. The Impact after becoming ASEAN Economic Community (AEC) among Working Age Thai-Muslims in Thailand.2560.

อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต ,นางสาวตูแวมาซีเต๊าะ โลบือราเฮง .ประสบการณ์ชีวิตของผู้หญิงที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์จากสามีในสังคมมุสลิม.2559.

อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต ,คอลีเยาะ กียะ .วัยรุ่นหญิงที่ถูกออกจากโรงเรียนเพราะการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์.2559.

อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต ,อามีดะห์ เจ๊ะโด .ชีวิตหลังแต่งงานของนักศึกษาไทยมุสลิมในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง.2559.

อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต ,มาซีเตาะ กะดอง .ความเชื่อของสตรีมุสลิมในการเลือกรับบริการทำคลอดจากโต๊ะบีแด.2559.

อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต ,นูรซาฮีดา มอลอ .การศึกษาข้ามแดนของเด็กชายแดนใต้ ไทย-มาเลเซีย.2559.

อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต ,รุสนา ยือแร .ชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยวในชุมชนมุสลิมแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานี.2559.

อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต ,ยามีละ ยุซุฟ .ชีวิตของผู้หญิงหลังการหย่าร้างในสังคมมุสลิม.2559.

บทความทางวิชาการ

อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต ."อนามัยเจริญพันธุ์ของประชากรในจังหวัดปัตตานี" วิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.8(1):85-104; มกราคม-มิถุนายน 2555.

อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต ."สิทธิอนามัยเจริยพันธุ์: สิทธิประการใดที่ขาดหายไปในวิถีมุสลิมชายแดนใต้" วิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.9(1):1-16; มกราคม-มิถุนายน 2556.

-ประเภทหนังสือและตำรา

อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต .มนุษย์กับสังคม เขียนในหัวข้อโครงสร้างประชากรและสถาบันครอบครัว.ปัตตานี:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2560.

อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต .สุขภาพคนไทย 2560. พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ:อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2560.

ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

http://huso.pn.psu.ac.th/personnel/index_staff_dep...