สาลาม๊ะ หลงสะเตียะ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

139 views


ประวัติการศึกษา

ปร.ด. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2563

ศศ.ม. (พัฒนามนุษย์และสังคม) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2555

ศศ.บ. (กฎหมายอิสลาม) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2549

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อีเมลsalamah.l@psu.ac.th
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

อัจฉรา วงศ์วัฒนามงคล; สาลาม๊ะ หลงสะเตียะ.(2555). วิถีชีวิตของผู้หญิงไทยมุสลิมที่ทำงานนอกบ้าน .วิทยานิพนธ์ศศ.ม. (พัฒนามนุษย์และสังคม)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

ได้รับการคัดเลือกผลงานทางวิชาการ ประเภทดีเด่น ด้านความเท่าเทียมระเหว่างเพศ ในหัวข้อ "ความรุนแรงในครอบครัวกับการต่อรองตัวตนและความทุกข์ทนของผู้หญิงในเขตปกครองพิเศษอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย"

ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

http://huso.pn.psu.ac.th/personnel/index_staff_dep...