มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความสนใจในประเด็นวิชาการเรื่อง Sociology of law อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม กระบวนการยุติธรรมทางอาญา กระบวนการยุติธรรมทางเลือก สังคมมุสลิม

237 views


ประวัติการศึกษา

สค.ม. (สังคมวิทยา) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2549

รปศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2544

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อีเมลmuhammadrorfi-ee.m@psu.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจSociology of law, อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม, กระบวนการยุติธรรมทางอาญา, กระบวนการยุติธรรมทางเลือก, สังคมมุสลิม
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ,อาเซ็ม อัชชะรีฟ.การสร้างพลังเครือข่ายเยาวชนเพื่อพิทักษ์ความยุติธรรม.ปัตตานี 2551.

มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ , ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์ .โครงการติดตามและประเมินผลแผนบูรณาการงานยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 กระทรวงยุติธรรม.นนทบุรี: กระทรวงยุติธรรม, 2551.

มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ , พะเยาว์ ละกะเต็บ ,วรพจน์ ปานรอด .การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐในการพิทักษ์สิทธิเด็กในบริบทของการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้.ปัตตานี:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,2559.

MUHAMMADRORFI-EE MUSOR.”The Roots of Law in Malay Muslim Society" Journal of Sociological Research.4 (1):267-277; มกราคม-พฤษภาคม 2556.

มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ ."พหุนิยมทางกฎหมายกับการอำนวยความเป็นธรรมในสังคมมลายูมุสลิม" วารสารสังคมศาสตร์.44(1):163-176; มกราคม-มิถุนายน 2557.

มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ ."ภาพลักษณ์ของเหยื่ออาชญากรรมที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ไทย" วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.11(1):49-82; มกราคม-มิถุนายน 2558.

มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ ."สิทธิของเหยื่ออาชญากรรมกับการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนไทย" วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี.6(11):71-77; มกราคม-มิถุนายน 2560.

มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ , พะเยาว์ ละกะเต็บ ,วรพจน์ ปานรอด ,สหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ ."การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐในการพิทักษ์สิทธิเด็กในบริบทของการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้" วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.14(1):255-281; มกราคม-มิถุนายน 2561.


ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

MUHAMMADRORFI-EE MUSOR. LEGAL PLURALISM AND JUSTICE ADMINISTRATION IN MALAY MUSLIM SOCIETY IN SOUTHERN BORDER PROVINCES OF THAILAND.2556.

MUHAMMADRORFI-EE MUSOR. The implementation of Islamic family law in a Malay Muslim society in the three border provinces of southern Thailand. 2557.

PARICHARD BENRIT, PAYAO LAKATEB, MUHAMMADRORFI-EE MUSOR. The Child’s Rights Awareness among Officer in the Observation and Protection Center in Southern Thailand from Youth Perspective.2558.

MUHAMMADRORFI-EE MUSOR. Community Justice in Malay Muslim society in southern border provinces of Thailand.2558.

MUHAMMADRORFI-EE MUSOR. The role of ‘Adat’ in Malay Muslim society in southern border provinces of Thailand.2559.

MUHAMMADRORFI-EE MUSOR. ‘Masjis San Jai’: The new ways for drug preventing program in Malay Muslim society in Southern Thailand.2559.ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

http://huso.pn.psu.ac.th/personnel/index_staff_dep...