ปิง วิชัยดิษฐ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความสนใจในประเด็นวิชาการเรื่องมานุษยวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง เพศสถานะกับการพัฒนา ชาวพื้นเมืองกับการจัดการทรัพยากร มานุษยวิทยากายภาพ และนิติมานุษยวิทยา

133 views


ประวัติการศึกษา

มน.ม. (มานุษยวิทยา) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2547

ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2542

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อีเมลsorrapong.w@psu.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจมานุษยวิทยากายภาพ, มานุษยวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง, เพศสถานะกับการพัฒนา, ชาวพื้นเมืองกับการจัดการทรัพยากร, นิติมานุษยวิทยา
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

ปิง วิชัยดิษฐ .การศึกษาเพื่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่อนุรักษ์: กรณีชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่ป่าตะวันตก.กรุงเทพ:สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.

SORRAPONG WICHAIDIT. The Religious Education of Indian Muslim Women.2551.


CAI/Virtual Classroom

1.สรพงษ์ วิชัยดิษฐ.ห้องเรียนเสมือน วิชาสังคมไทย. เว็บไซต์ http://vc.oas.psu.ac.th// ( Virtual Classroom )

2.สรพงษ์ วิชัยดิษฐ.ห้องเรียนวิชามนุษย์กับสังคม (ตอน 3 บทที่ 7-9). เว็บไซต์ http://vc.oas.psu.ac.th/course/view.php?id=1348 ( Virtual Classroom )

3.สรพงษ์ วิชัยดิษฐ.ห้องเรียนเสมือน. เว็บไซต์ http://vc.oas.psu.ac.th/course/view.php?id=1387 ( Virtual Classroom )

4.SORRAPONG WICHAIDIT.Rural Sociology. เว็บไซต์ http://vc.oas.psu.ac.th/course/view.php?id=1462 ( Virtual Classroom )

5.สรพงษ์ วิชัยดิษฐ .ห้องเรียนเสมือนวิชา 427-325. เว็บไซต์ http://vc.oas.psu.ac.th/course/view.php?id=1387 ( Virtual Classroom )

6.บัณฑิต ไกรวิจิตร ,สรพงษ์ วิชัยดิษฐ .Introduction to Anthropology. เว็บไซต์ http://intro-ant.blogspot.com/ ( Virtual Classroom )

ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

http://huso.pn.psu.ac.th/personnel/index_staff_dep...