ดิเรก หมานมานะ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความสนใจในประเด็นวิชาการเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร (ประชากรศาสตร์) การถอดบทเรียน (ประชากรศึกษา) การประเมินโครงการ (จิตวิทยาอุตสาหกรรม)

291 views


ประวัติการศึกษา

ปร.ด. (ประชากรศึกษา) , มหาวิทยาลัยมหิดล , 2560

วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2548

อส.บ. (เทคโนโลยีโทรคมนาคม) , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , 2540

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อีเมลdireak.m@psu.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร, การถอดบทเรียน, การประเมินโครงการ (จิตวิทยาอุตสาหกรรม)
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

ดิเรก หมานมานะ .บทเรียน(ชีวิต)...การเดินทางของนักศึกษาปริญญาเอก.2560.

ดิเรก หมานมานะ .สร้างเยาวชนให้เป็น "Active Citizen" ผ่านโครงการความร่วมมือพัฒนาและบริหารโครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศที่น่าอยู่ร่วมกับโครงการปิดทองหลังพระ.2560.

ดิเรก หมานมานะ ."เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง" และ "ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น" 2 ปัจจัยสำคัญในการสร้างเยาวชนให้เป็น "Actice Citizen".2560.

ดิเรก หมานมานะ ."คุณค่า" ที่มากกว่า...แค่ นวัตกรรมเทคโนโลยี.2560.


DIREAK MANMANAH, AWANG LANUI, PRAPHAPHAN UN-OB, UTHAITIP JIAWIWATKUL.”The Development of Life Skills Model for Muslim Youth within Private Islamic Schools in Three Southern Border Provinces: A Case Study of Chong Rak Sat Witthaya School, Pattani, Thailand" Advanced Science Letters.2017(V.23):1090-1093;เมษายน-เมษายน 2560.


ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

DIREAK MANMANAH, CHANTANA SOWAT, ORATHAI SRITHONGTHAM, KANYARACH WONGPHUKA, LAPASRADA WIANGKHAM, KEINIKA SANGUANSAT. THE INTEGRATED ACTION PLAN OF NATIONAL MALARIA ELIMINATION IN THAILAND: STUDY IN THE NORTH EAST AND THE EASTERN PART OF THAILAND.2560.

ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

http://huso.pn.psu.ac.th/personnel/index_staff_dep...