อุกฤษฎ์ เฉลิมแสน

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

420 views


ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อีเมลUkritchalermsan@ru.ac.th
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

วิทยานิพนธ์

  • บนเส้นทางของการปลดหนี้: วิธีการจัดการหนี้สินของคนในชุมชนแออัดที่เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง Ways to Get Out of Debt Crises: Debt Management of the Poor Households in Government Housing Project

รายงานวิจัย

  • การต่อรองอัตลักษณ์อีสานของวัยรุ่นอีสานในยุคดิจิทัล-NEGOTIATING ISAN IDENTITY AMONG ISAN YOUTH IN THE DIGITAL AGE

บทความวิจัย

  • การต่อรองอัตลักษณ์อีสานของวัยรุ่นอีสานในยุคดิจิทัล_Negotiating Isan Identity Among Isan Youth in the Digital Age
  • ความเป็นอีสานของวัยรุ่นอีสาน: บทสำรวจเบื้องต้น- Isan-ness of Generation Y_introductory review
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)