ธนารดี คำยา

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชี่ยวชาญในประเด็นการศึกษาเรื่อง ประชากรศาสตร์ ผู้สูงอายุ ครอบครัว พัฒนาสังคม มิติหญิงชาย

70 views


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน

วิชาที่สอน

 • วิธีการเชิงปริมาณในการวิจัยทางสังคมศาสตร์
 • การพัฒนาชุมชน
 • การพัฒนาสังคม
 • สัมมนา
 • ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางสังคมศาสตร์
 • ปฏิบัติการวิจัยทางสังคมศาสตร์
 • การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยทางสังคมศาสตร์
 • สวัสดิการสังคม
 • การย้ายถิ่น ชายแดน และความเป็นพลเมือง

กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร ภายในมหาวิทยาลัย

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง

กิจกรรมบริการวิชาการ

 • 23- 30 พฤษภาคม 2558: โครงการฝึกงานภาคสนามนิสิตปริญญาตรี และการทำกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ผลงานวิจัยเบื้องต้นให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านด่าน ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ http://www.danschool.ac.th/gallery-detail_49264_2
 • 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โครงการฝึกงานภาคสนามนิสิตปริญญาตรี และการทำกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ผลงานวิจัยเบื้องต้น เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและสุขภาวะในบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงณ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
 • 21 ตุลาคม 2561 กิจกรรมวิชาการพัฒนาชุมชน ภาควิชาสังคมวิทยาฯ และการบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ สู่ชุมชนใกล้เคียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชุมชนบางบัวเชิงสะพานไม้ 1-2
 • 21-25 พฤษภาคม 2561 โครงการฝึกงานภาคสนามนิสิตปริญญาตรี และการทำกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ผลงานวิจัยเบื้องต้น และส่งมอบแผนที่ให้กับชุมชนตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก https://www.facebook.com/semi.tana/posts/1019231331576066
 • 27-31 พฤษภาคม 2562 โครงการฝึกงานภาคสนามนิสิตปริญญาตรี และการทำกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ผลงานวิจัยเบื้องต้น และส่งมอบแผนที่ให้กับชุมชน เทศบาลตำบลเนินฆ้อ และเทศบาลตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง https://www.facebook.com/semi.tana/posts/1308391425993387 และ https://www.facebook.com/semi.tana/posts/1306455212853675
 • 7-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โครงการฝึกงานภาคสนามนิสิตปริญญาตรี และการทำกิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจัยเบื้องต้น เรื่อง ธุรกิจการท่องเที่ยว และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และส่งมอบแผนที่ให้กับชุมชน ณ ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประวัติการศึกษา

ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537

สค.ม. (ประชากรศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

M.A. (Social Development) University of East Anglia, United Kingdom, 2545

Ph.D. (Gender and Development Studies) Asian Institute of Technology, 2558

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อีเมลfsoctnk@ku.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจครอบครัว, การพัฒนาสังคม, ประชากรศาสตร์, ผู้สูงอายุ, มิติหญิงชาย
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

เอกสารวิชาการ

งานวิจัย

 • Wastewater Management (WWM) in the Bangkok Metropolitan Region (BMR): A Search for Public Policy and Action Programs to Improve the Local Environment. in Kusakabe, 2553
 • โครงการวิจัยการลงทุนของต่างชาติต่อการขายที่ดินภาคเกษตรกรรม : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการดำเนินการโครงการอุทยานสวนจตุจักร ดำเนินงานร่วมกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
 • โครงการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำท่วม (การบริหารจัดการนรน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาและพื้นที่แก้มลิง) ปี พ.ศ. 2555-2557 เป็นโครงการร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนโดย T
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://soc-ant.soc.ku.ac.th/index.php/staff/lectur...