อุนิษา เลิศโตมรสกุล

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

60 views


ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก Ph.D. Criminal Justice (Sam houston State University)

- ปริญญาโท M.S. Criminal Justice (Michigan State University)

- ปริญญาตรี รบ. การปกครอง เกียรตินิยม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีเมลUnisa@yahoo.com
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจการกระทำผิดของเยาวชน, การป้องกันอาชญากรรม, ทฤษฎีอาชญาวิทยา
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

อุนิษา เลิศโตมรสกุล. (2558). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมตามหลักทฤษฎีตำรวจผู้รับใช้ชุมชน : ศึกษากรณีชุมชนมัสยิดมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ปีที่ 11 . ฉบับที่ 2 .หน้า 64-80.

ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.polsci.chula.ac.th/?page_id=46#sociolog...