ดำรงพล อินทร์จันทร์

อาจารย์ประจำภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความเชี่ยวชาญและสนใจในประเด็นเรื่องชาติพันธุ์ศึกษา ภาพยนตร์ชาติพันธุ์ และไทศึกษา

2278 views | ชาติพันธุ์


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน

วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก

2557 วิทยานิพนธ์เรื่อง “นุง” ในจีนตอนใต้: ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรม (“Nung” of Southern China: Their historical, linguistic and cultural backgrounds)

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท

2545 วิทยานิพนธ์เรื่อง “การฟื้นฟูวัฒนธรรมของไทอาหมในรัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย”


ประสบการณ์อื่น ๆ

2560 Oral Presentation ““Nung” people of Southern China: their historical and socio-cultural contexts” Regional Conference RGJ Seminar Series 117 Theme: Social Development, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand.

2559 วิทยากรบรรยาย “การเซ่นผีในวัฒนธรรมกะซอง จากอดีตสู่สังคมสมัยใหม่” จัดโดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วิทยากรเสวนา “ไท ในโลกวิชาการ: ว่าด้วยการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ไท” ในสัมมนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี เรื่อง 8

“ไท” ในไทย: พลวัตชาติพันธุ์ ภาษาและวัฒนธรรม จัดโดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

2558 - Steering Committee and Social Program Sub-Committee IUAES Inter-Congress 2015 “Re-Imagining Anthropological and Sociological Boundaries” July 15-17, 2015 Thammasat University, Bangkok, Thailand.

-วิทยากร รายการสารคดีโทรทัศน์ Spirit of Asia ชุด “ชาติพันธุ์คนไท” ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

2558 – 2559 อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

2555 – ปัจจุบัน กรรมการสมาคม นักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม (Siamese Association of Sociologists and Anthropologists; SASA)

2555 -ผู้ดาเนินรายการ และที่ปรึกษาโครงการ เสวนา “Living Museum : พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ชุมชนปากคลองตลาด” (ครั้งที่ 1: 19 สิงหาคม และครั้งที่ 2: 23 กันยายน 2555)

โดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

2551 -หัวหน้าภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (23 มีนาคม 2550-25 เมษายน 2551)

- หัวหน้าโครงการวิจัย สำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยสังคมวัฒนธรรมชุมชนริมน้ำท่ามกลางการกลายเป็นเมือง พื้นที่ศึกษาชุมชนตลิ่งชันและท่าพูด สนับสนุนโดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

2550 - Special Lecture on “Fieldworks on tai Studies” to M.A. students at S.E Asian Studies University of Calcutta. 23rd November, 2007.

-วิทยากรบรรยายในโครงการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาส 72 ปี ธรรมศาสตร์ เรื่อง “โลกของคนไท” เรื่อง “คนไทในลุ่มแม่น้าแดง” และ “คนไทในลุ่มแม่น้าพรหมบุตร” จัดโดย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- วิทยากรร่วมเสวนาเรื่อง “คนชายขอบ” ในเทศกาลภาพยนตร์ชาติพันธุ์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ผู้ดาเนินรายการและให้ความเห็นบทความกลุ่ม ”คนพลัดถิ่น-คนข้ามแดน” ในการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 6 เรื่อง “รัฐ จากมุมมองของชีวิตประจาวัน” ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2550

-วิทยากรร่วมเสวนาท้องถิ่นของเราเรื่อง ชายฝั่งทะเลตะวันออกแม่น้ำเจ้าพระยาและเจ๊กปนลาวบนเส้นทางพระเจ้าตาก ณ หอประชุมโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2550 9

-ผู้ดาเนินรายการเสวนาเรื่อง “คนไทย เป็นใคร มาจากไหน? ในแผนที่ประวัติศาสตร์(สยาม)ประเทศไทย” จัดโดย สำนักวิจัยและส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีชน สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม , คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาบันและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร

-ผู้ดาเนินรายการ “เสวนาวิชาการเพื่อเชิดชูเกียรติ รองศาสตราจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม” เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลวัฒนธรรมแห่งเอเชียเมืองฟูกุโอกะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐ (The 18th Fukuoka Asian Culture Prizes 2007) จัดโดย ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

-นักวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง “การสืบค้นและการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในอำเภอปาย-ปางมะผ้า – ขุนยวม” (Exploration and Sustainable Heritage Management in Pai-Pang Mapha-Khun Yuam Districts, Mae Hong Son Province)

2549 - อาจารย์พิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-อาจารย์พิเศษ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

- หัวหน้าโครงการวิจัย ชุมชนท่าเตียนและปากคลองตลาด: เรียนรู้รอบรั้วพิพิธภัณฑ์ สนับสนุนโดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

- วิทยากรบรรยายในโครงการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาส 72 ปี ธรรมศาสตร์ เรื่อง “โลกของคนไท” จัดโดย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- คณะวิจัยโครงการวิจัย Brain-Based Learning for Universities ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และมหาวิทยาลัยศิลปากรสนับสนุนโดย สถาบันคลังสมองของชาติ

- คณะวิจัย ทีมสังเคราะห์ประเด็น “วัฒนธรรมย่อยกับวัฒนธรรมชายขอบ และความหลากหลายทางชาติพันธุ์” ใน โครงการประเมินและสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้การวิจัยวัฒนธรรมในประเทศไทย โดย คณะอนุกรรมการวิจัยวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.)

-คณะกรรมการคัดเลือกและวิทยากรบรรยายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการผลิตภาพยนตร์เชิงสารคดี/ชาติพันธุ์ ของ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

- ผู้ควบคุมการผลิตและเขียนบทวีดิทัศน์ เรื่อง “รอยวัฒนธรรมชาวจ้วงในกวางสี-กวางตุ้ง” นำเสนอใน โครงการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาส 72 ปี ธรรมศาสตร์ เรื่อง “โลกของคนไท” จัดโดย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 10

- ผู้ช่วยบรรณาธิการหนังสือ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และวัลย์วิภา บุรุษรัตนพันธ์ (บรรณาธิการ) ประวัติศาสตร์ความคิดไทยกับแนวคิดชุมชน จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สร้างสรรค์ จำกัด

2548 – Special Guest on The Conference on “Festival of Anthropological / Ethnographic Films” on 7th- 8th July 2005, organized by Vietnam Museum of Ethnology, Hanoi, Vietnam

-นักวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง ”การศึกษาเปรียบเทียบวิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่พูดภาษาตระกูลไทสาขากลางและเหนือในประเทศเวียดนาม” สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-วิทยากร โครงการอบรมวิทยากรนำชมห้องนิทรรศการและห้องพิพิธภัณฑ์ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)

-ผู้ดาเนินรายการในการเสวนา เรื่อง”ภาพยนตร์สงคราม: เรื่องเล่าของความรุนแรง” ใน เทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 2 “คน สงคราม สันติภาพ” ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

2547 -คณะทางานโครงการสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ เรื่อง “ความก้าวหน้าของการศึกษาวิจัยกลุ่มชาติพันธุ์ไทในสาธารณรัฐประชาชนจีน” ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

-คณะวิจัยโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ตลาดชาวบ้าน” ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

- วิทยากรบรรยาย เรื่อง ”การใช้สื่อภาพยนตร์และงานทางมานุษยวิทยา” ใน เทศกาลภาพยนตร์ทางชาติพันธุ์ ครั้งที่ 1 ”คือ...คน” โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

- วิทยากร สัมมนา “ชาติพันธุ์-ชนเผ่าเหล่ากอของอุษาคเนย์ ใน ความเป็นมาฯ: พรมแดนแห่งความรู้” งานเปิดตัว กองทุนจิตร ภูมิศักดิ์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2546 -วิทยากรนาเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การเมืองว่าด้วยเรื่องอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของไทอาหม” ในการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 2 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

2545 -วิทยากรและคณะทางานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกสาขามานุษยวิทยาครั้งที่ 1 เรื่อง อนาคตไทศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-ผู้เสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมเสนอระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

-วิทยากรร่วม ในสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “ข้าวของและตัวตนของคนพื้นเมือง: นิทรรศการ และประสบการณ์จากสนาม” ณ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 11

2544 ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยชนชาติไท ของสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ผู้ควบคุมการผลิตและเขียนบทวิดีทัศน์ เรื่อง “เยือนถิ่นคนไทในอัสสัม ประเทศอินเดีย”

- ผู้ควบคุมการผลิตและเขียนบทวิดีทัศน์ เรื่อง “คนไตในบักฮา ประเทศเวียดนาม”

- คณะผู้วิจัยภาคสนามโครงการวิจัยศึกษาเกี่ยวกับชนชาติไทในประเทศลาว

- ผู้ช่วยวิจัยภาคสนามโครงการศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมของคนไท ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

2543 - วิทยากรร่วมในสัมมนาทางวิชาการหัวข้อ “การศึกษาชนชาติไท : ระเบียบวิธีใหม่” ณ ห้องประชุมตึกอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ผู้ควบคุมการผลิตและเขียนบท The Funeral Rite of Tai Thanh in Nghe An, Vietnam วิดีทัศน์นำเสนอในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ Institute of Southeast Asian Studies, Center for Social Sciences เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม

-ผู้ควบคุมการผลิตวิดีทัศน์ บันทึกเรื่องเมืองพวน สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-ผู้ช่วยวิจัยภาคสนามโครงการ ศาสนาและความเชื่อของคนไท ณ ประเทศอินเดีย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-ผู้ช่วยวิจัยภาคสนาม โครงการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ไทในประเทศสหภาพเมียนมาร์ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2542 - ผู้ควบคุมการผลิตร่วม และครีเอทีฟ Development and Forest Conservation : the excluded hill tribes of Thailand วิดีทัศน์นำเสนอในงานสัมมนาไทศึกษา ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

- ผู้ช่วยวิจัยภาคสนาม โครงการศึกษาวิถีชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมคนไทในประเทศเวียดนาม สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ครีเอทีฟ สารคดีโทรทัศน์เรื่อง แม่ทา: องค์กรชุมชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน อำนวยการผลิตโดย เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ

- ผู้ควบคุมการผลิตและเขียนบท พิธีศพคนไทยแถงในเวียดนาม วิดีทัศน์นำเสนอในการสัมมนาวิชาการของสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวข้อ คนไทก่อนอารยะ ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

- ผู้ควบคุมการผลิตและเขียนบท รายการสารคดีโทรทัศน์ เมืองไทย 2000 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. 12

-ผู้ควบคุมการผลิตและเขียนบทรายการสารคดีโทรทัศน์ ท่องไทย…สุดสัปดาห์ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.

2541 - ครีเอทีฟ วิดีทัศน์เพื่อการศึกษาเรื่อง เหมืองฝาย

อำนวยการผลิตโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน

-ผู้ควบคุมการผลิต บริษัท Communication Association and Production จำกัด

ผลิตรายการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ ช่อง 11 ลำปาง

2540 -ผู้ควบคุมการผลิตร่วม เพลงชีวิตเหนือทุ่งธารใบไม้แม่น้าปาย วิดีทัศน์โดย เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

- Author The Wisdom of Ancestor” in Outlook Section , Bangkok Post Newspaper, 16th July 1997.

2538 -ผู้ควบคุมการผลิตร่วม สารคดีโทรทัศน์ เรื่อง ดาระอั้ง: เมล็ดพันธุ์ชีวิตไร้พรมแดน

บริษัท พาโนรามาดอคคิวเมนทารี จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.

ตีพิมพ์บทความสารคดีในนิตยสาร Thailand Geographic

- ผู้เขียน “เวิกมะรกเมิง: ปลดปล่อยพันธุ์ชีวิตไร้พรมแดน” นิตยสาร Thailand Geographic ปีที่ 1 ฉบับที่ 8.

- ผู้เขียน“แม่สะเปา: เมล็ดพันธุ์ดั้งเดิมแห่งถนนธงชัย” นิตยสาร Thailand Geographic ปีที่ 1 ฉบับที่ 3.

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สหวิทยาการ) โครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2556

ทุนการศึกษา ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ปริญญาโท สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต (มานุษยวิทยา); สม.ม.(มานุษยวิทยา) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2545

ทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทจากโครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค (อบศ.5) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2537

มัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
อีเมลdamrongphon@yahoo.com, dam.inchan@gmail.com
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจมานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม, ชาติพันธุ์ศึกษา, ไทศึกษา, การผลิตสื่อเพื่อการวิจัย, ภาพยนตร์ทางชาติพันธุ์
CVดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
หัวเรื่องหลักชาติพันธุ์
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)