อัญชลา โภชนสมบูรณ์

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความสนใจประเด็นวิชาการ Anthropology of Art, Anthropology of Aesthetics, Anthropology of Food, Physical Anthropology, Primatology, Population Studies and Korean Studies

757 views


ประวัติการศึกษา

(ABD)Ph.D. (Anthropology) University of Nebraska-Lincoln

2546 M.A.(Anthropology) University of Nebraska-Lincoln

2536 สม.บ.(มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2535 นศ.บ.(นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2530 ศศ.บ. (มานุษยวิทยา) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อีเมลangela@rumail.ru.ac.th
ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)