โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) สนใจประเด็นวิชาการด้านมานุษยวิทยาการแพทย์ และการศึกษาชุมชน ผลงานของ ดร.โกมาตร ก่อให้เกิดการผนวกรวมมุมมองทางมานุษยวิทยาเข้ากับการพัฒนานโยบายและการดำเนินงานด้านสุขภาพ หนึ่งในผลงานวิชาการที่สำคัญ คือ เครื่องมือ 7 ชิ้น ที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผลและสนุก

952 views | มานุษยวิทยาการแพทย์


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

พ.ศ. 2547-2562 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2547-2548 Visiting Professor, Graduate School of Asian and African Area Study ,Kyoto University. Japan.

พ.ศ. 2546-2547 ผู้จัดการแผนงานวิจัยสังคมและสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

พ.ศ. 2541-2546 หัวหน้ากลุ่มนโยบายสังคมกับสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2532-2534 ผู้ช่วยเลขาธิการข่ายงานวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior Research Network) ศูนย์ประสานงานทางการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2530-2546 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (เดิมชื่อ กองแผนงานสาธารณสุข) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2528-2530 แพทย์ประจำ โรงพยาบาลชุมชนชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2527-2528 แพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2541 - ปริญญาเอกสาขามานุษยวิทยา (Ph.D. Social Anthropology) ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2534 - หลักสูตรอบรมระยะสั้น National Health t_administration ที่ JICA (Japan International Cooperation Agency) Hachioji International Training Center, Japan

พ.ศ. 2532 - หลักสูตรอบรมระยะสั้นหลักสูตร มานุษยวิทยาการแพทย์และการสาธารณสุขมูลฐาน (Short Course in Medical Anthropology and Primary Health Care) ที่ London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, UK.

พ.ศ. 2526 - แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2524 - วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งทางวิชาการ
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
อีเมล
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจมานุษยวิทยาการแพทย์
ผลงานวิชาการดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
หัวเรื่องหลักมานุษยวิทยาการแพทย์
คำสำคัญมานุษยวิทยาการแพทย์
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

อ้างอิงข้อมูลจาก - สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

http://www.shi.or.th/content/217/