โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข สนใจประเด็นวิชาการ มานุษยวิทยาการแพทย์ การศึกษาชุมชน พัฒนาเครื่องมือการทำงานชุมชน ผลงานวิชาการ อาทิ ปรากฏการณ์ชีวจิตบอกอะไรกับสังคมไทย, รวมข้อเขียนว่าด้วยประชาสังคมกับสุขภาพ, วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น ที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผลและสนุก ฯลฯ

124 views


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2527-2528 - แพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2528-2530 - แพทย์ประจำ โรงพยาบาลชุมชนชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2530-2546 - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (เดิมชื่อ กองแผนงานสาธารณสุข) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2532-2534 - ผู้ช่วยเลขาธิการข่ายงานวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior Research Network) ศูนย์ประสานงานทางการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2541-2546 - หัวหน้ากลุ่มนโยบายสังคมกับสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2546-2547 - ผู้จัดการแผนงานวิจัยสังคมและสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

พ.ศ. 2547-2548 - Visiting Professor, Graduate School of Asian and African Area Study ,Kyoto University. Japan.

พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2524 - วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2526 - แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2532 - หลักสูตรอบรมระยะสั้นหลักสูตร มานุษยวิทยาการแพทย์ และการสาธารณสุขมูลฐาน (Short Course in Medical Anthropology and Primary Health Care) ที่ London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, UK.
พ.ศ. 2534 - หลักสูตรอบรมระยะสั้น National Health t_administration ที่ JICA (Japan International Cooperation Agency) Hachioji International Training Center, Japan
พ.ศ. 2541 - ปริญญาเอกสาขามานุษยวิทยา (Ph.D. Social Anthropology) ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
อีเมลkomatra@health.moph.go.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจมานุษยวิทยาการแพทย์
ผลงานวิชาการดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
หัวเรื่องหลัก
คำสำคัญมานุษยวิทยาการแพทย์
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ