โสวัตรี ณ ถลาง

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนใจประเด็นวิชาการ มานุษยวิทยาวัฒนธรรม , มานุษยวิทยาเมือง , ทฤษฎีมานุษยวิทยา , การจัดการความขัดแย้ง, การวิจัยเชิงคุณภาพ, พัฒนาสังคม

910 views


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน

วิชาที่สอน

 • มานุษยวิทยาวัฒนธรรม
 • แนวคิดทฤษฎีทางมานุษยวิทยา
 • ชนกลุ่มน้อย
 • การอ่านทางมานุษยวิทยา
 • การเขียนเชิงวิชาการทางมานุษยวิทยา
 • แนวคิดทางวัฒนธรรมในการพัฒนา
 • มานุษยวิทยาเมือง
 • องค์กรประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • การจัดการความขัดแย้งในชุมชน
 • ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการความขัดแย้ง
 • ชาติพันธุ์วิทยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร ภายในมหาวิทยาลัย

 • ประธานกรรมคณะการดำเนินงานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ที่ปรึกษากองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • บรรณาธิการวารสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร ภายนอกมหาวิทยาลัย

 • กองบรรณาธิการวารสารวิจัยสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความและผลงานทางวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย
 • คณะกรรมการวิชาการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
 • กองบรรณาธิการวารสารมานุษยวิทยา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ประวัติการศึกษา

2542 Ph.D. (Anthropology)Macquarie University, Australia

2537 สม.ม. (มานุษยวิทยา)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2532 ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อีเมลfsocstn@ku.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจวัฒนธรรมศึกษา, มานุษยวิทยาเมือง, ชาติพันธุ์วิทยา, ทฤษฎีมานุษยวิทยา, มานุษยวิทยาวัฒนธรรม, การจัดการความขัดแย้ง, พัฒนาสังคม, วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

เอกสารทางวิชาการ

 • เอกสารประกอบการสอน วิชา 01461211 มานุษยวิทยาวัฒนธรรม I (Cultural Anthropology I ) 2549
 • เอกสารประกอบการสอนวิชา 01461422 ขนกลุ่มน้อย (Minority Group) 2558
 • ตำรา "แนวความคิดและทฤษฎีมานุษยวิทยา" ได้รับทุนสนับสนุนการเขียนตำราทางวิชาการจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.2560
 • เอกสารคำสอน วิชา 01461442 แนวคิดทางวัฒนธรรมในการพัฒนา (Cultural Concept in Development)
 • งานแปลร่วมเรื่อง “การท่องเที่ยวกับวัฒนธรรม : ประเพณีบุญบั้งไฟในภาคอีสาน” ใน เจ้าชาวบ้าน เล่ม 2 รวมบทความ ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2540
 • “วัดญวน”, “วัดจีน”, “ทฤษฎีโพธิสัตวมรรค” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมภาคกลาง เล่มที่ 13 จัดพิมพ์โดย มูลนิธิสารานุกรมและธนาคารไทยพาณิชย์. 2543
 • "วัดญวนในประเทศไทย” ใน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 31. จัดพิมพ์โดย โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. 2539. หน้า 33-65. 2549
 • “วัดญวน” ใน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 19. โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. 2556. หน้า 66-127.
 • โสวัตรี ณ ถลาง. 2546. “วิธีการทางมานุษยวิทยากับการศึกษาสังคมเมือง” ในวารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 29 กรกฎาคม – ธันวาคม. หน้า 1-10
 • โสวัตรี ณ ถลาง. 2549. “นิเวศวิทยาวัฒนธรรมในมิติของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 33 กันยายน-ธันวาคม 2549 หน้า 50-65.
 • โสวัตรี ณ ถลาง สุดารัตน์ รอดบุญส่ง. 2552. “อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมความเข้มแข็งในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืนของจังหวัดสระบุรี. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่35 ฉบับที่ 1 หน้า 51-61.
 • โสวัตรี ณ ถลาง. 2551. บทวิจารณ์หนังสือ วิถีแห่งดุลยภาพ (Gesture of Balance). วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 30 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551.
 • ภัทราพร เนาวรัตน์ธนากร โสวัตรี ณ ถลาง. การตีความภาษาและสัญลักษณ์ที่ใช้สื่อสารผ่านโปรแกรมสนทนาออนไลน์. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 หน้า 116-129.
 • โสวัตรี ณ ถลาง. 2553. บทวิจารณ์หนังสือ เหมืองฝาย จัดการน้ำ จัดการคน บทพื้นฐานภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม (Water Management: Irrigation System in Chiangmai-Lampoon),2552 . วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ หน้า 302-306 (KASETSART JOURNAL: SOCIAL SCIENCES), ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค.53 (Volume 031, Issue 2, May 10 - Aug 10, Page 302 – 306)
 • โสวัตรี ณ ถลาง กนิษฐา แย้มโพธิ์ใช้. 2556. มิติวัฒนธรรมและการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ชองในจังหวัดจันทบุรี. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 39ฉบับที่1 หน้า 37-55.
 • โสวัตรี ณ ถลาง สุพรรณี วราทร. 2556. วัดญวน. ใน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 19.กรุงเทพ: โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. หน้า 66-127
 • ศิริญญา สุริยารังสรรค์ โสวัตรี ณ ถลาง. 2555. ความขัดแย้งในโลกออนไลน์ : รูปแบบและแนวทางการจัดการความขัดแย้งที่ปรากฏในเว็ปไซต์ pantip.com. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่38 ฉบับที่ 1.
 • กมล หอมกลิ่น โสวัตรี ณ ถลาง วิพักตร์ จินตนา. 2556. การปรับตัวทางวัฒนธรรมของชุมชนหลังการสร้างฝายลำโดมใหญ่. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 2
 • ศุภากร ปทุมรัตนาธาร นริศ ภูมิภาคพันธ์ โสวัตรี ณ ถลาง. 2557. นิเวศวิทยา และการอนุรักษ์เสือปลาของชุมชน ในอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วารสารวิจัยสังคม Volume 37 Issue
 • จีรนันท์ พิมถาวร โสวัตรี ณ ถลาง อรนัดดา ชิณศรี. 2557. ลักษณะและรูปแบบการดำเนินชีวิตของมารดาในครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว
 • วสุนธรา กนิษฐานุพงศ์ โสวัตรี ณ ถลาง. 2557. ความขัดแย้งระหว่างชาวประมงกับเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับปัญหาการจับปลาด้วยวิธีโพงพาง กรณีศึกษา: ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง. เอกสารการประชุม "สหวิทยาการงานวิจัยจากท้องถิ่นสู่อาเซียน" มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ธ.ค.57.
 • รัศมี บินอีตำ โสวัตรี ณ ถลาง. 2558. ผลกระทบของการพัฒนาสมัยใหม่ที่มีต่อการปรับตัวของชุมชนประมงพื้นบ้าน บ้านเกาะยาว ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล. เอกสารการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มิ.ย.58. หน้า 55-ุ67.
 • อภิชาติ หนูน้อย โสวัตรี ณ ถลาง สุรินทร์ อ้นพรม. 2558. การมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชายเลนของชุมชนบ้านน้ำราบ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง. เอกสารการประชุมวิชาการประจำปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ธ.ค.58. หน้า 178-190.
 • โสวัตรี ณ ถลางและคณะ. 2559. การมีส่วนร่วมในการกำหนดปัญหาและความต้องการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านจัดสรรในเมือง กรณีศึกษาชุมชนหมู่บ้านไปรษณีย์นิเวศน์ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร. วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ม.ค.-มิ.ย.59. หน้า 133-164
 • อภิชาติ หนูน้อย โสวัตรี ณ ถลางและ สุรินทร์ อ้นพรม. 2560. ทุนทางสังคมในการจัดการป่าชายเลนอย่างมีส่วนร่วม :กรณีศึกษาชุมชนบ้านน้ำราบ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 9(2) : 178-190 (2560)
 • พรธิดา เสาจู โสวัตรี ณ ถลาง.2560. กระบวนการพัฒนาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ลาวครั่ง : กรณีศึกษาชุมชนชาติพันธุ์ลาวครั่งบ้านบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารชุมนุมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ส.ค.60-ก.ค.61. หน้า 150-172
 • โสวัตรี ณ ถลาง.2561."วัฒนธรรมเมืองในพื้นที่ชายขอบของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล"วารสารไทยศึกษาปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
 • Sowatree Nathalang. 2562.“Urban Middle Class and the Quality of Life Development: Case study of northern and western outskirts of Bangkok and periphery" วารสารพัฒนาสังคม ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (เดือนเมษายน 2562)
 • โสวัตรี ณ ถลาง. 2562. จากชุมชนชานเมืองสู่ความเป็นเมืองทุนนิยม กรณีศึกษา พื้นที่นนทบุรี. วารสารมานุษยวิทยา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2. หน้า 149-190.

งานวิจัย

 • การศึกษาผลกระทบของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีต่อระบบนิเวศวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม, 2547
 • อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมความเข้มแข็งในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืนของจังหวัดสระบุรี, 2552
 • มิติทางวัฒนธรรมและการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ชองในจังหวัดจันทบุรี, 2553
 • โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อการศึกษาเครื่องมือทางสังคมและรูปแบบความร่วมมือของชุมชนในการจัดการตลาดชุมชน, 2554
 • โครงการวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร, 2555
 • โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการดำเนินโครงการอุทยานสวนจตุจักร, 2555
 • โครงการวิจัยรูปแบบการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการจัดสวัสดิการสังคม, 2556
 • โครงการวิจัยเรื่อง "วัฒนธรรมเมืองในพื้นที่ชายขอบของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล", 2559-2560
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://soc-ant.soc.ku.ac.th/index.php/staff/lectur...